Nordland

NFKH – Godkjente behandlere

Bodø

M 41 Stig Marklund
MNFKH, MAEPH.
Tlf: 94 24 73 33
Mail adr: stighyp@hotmail.com
Web adr: www.snms.no

Bodø

M 106 Kari Strifeldt
MNFKH, IICH
Tlf: 95 77 76 57
Mail adr: kari@medicor.no
Web adr: www.medicor.no

Dønna

M 175 Trygve Solfjell
MNFKH
Tlf: 91 71 79 04
Mail adr: post@solfjell.no
Web adr: www.solfjell.no