For medlemmer

Til info

Hei. Om du ønsker å oppdatere eller endre noe på oppføringen din i Finn en behandler, benytt deg av skjema på denne siden her

 

Valgkomiteen søker kandidater til Styret i Norsk forbund for klinisk Hypnose.  

Valgkomiteen har begynt arbeidet sitt og er på utkikk etter kandidater til styreverv for neste periode.

Kunne du tenke deg å gjøre en innsats i NFKH?

Vi søker deg:

 • som ønsker å ha innflytelse i eget fagmiljø
 • som har tid og engasjement til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for medlemmer
 • som er interessert i et eller flere av disse temaene: fagkunnskap, utvikling, økonomi, administrasjon, informasjon, rekruttering og kommunikasjon

 

Som styremedlem får du:

 • anledning til å påvirke eget fagmiljø
 • organisasjonserfaring
 • honorar for innsatsen

 

Fagområder fordeles innad i styret etter interesse og faglig bakgrunn.

Dersom du ønsker et styrerverv i NFKH, så er det fint om du tar kontakt med oss i styret.

Send noen ord om deg selv. Fortell litt om din bakgrunn og hvorfor du er interessert.

Mvh Valgkomiteen

Velkommen til Arkivet

Hei medlemmer. Her er det viktig informasjon om Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring

Hei medlemmer. Her er det viktig informasjon om Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring Les her

– referater blir lagt ut etterhvert. Om det er et referat du søker som du ikke finner her, send oss en mail eller benytt skjemaet under.

Møtereferater

– referater blir lagt ut etterhvert. Om det er et referat du søker som du ikke finner her, send oss en mail eller benytt skjemaet under.

Styremøte fredag 2. desember 2010.

Til stede: Ole Hoff/kasserer, Knut Arne Hansahaug/sekretær og Siren B. Blix/styremedlem. Stein Knutsen/leder(delvis med pr. telefon).
Meldt frafall: Helle D. Brougthon/nestleder, Tove Gustavson/varamedlem.

 • Det ble diskutert omkring div. tiltak som kunne settes i gang for nyrekruttering, og hva som kunne gjøres for å beholde medlemmer og få tilbake tidligere medlemmer.
 • Websidene skal blir mer interessante for medlemmene.
 • Det jobbes med hva som er viktig i forhold til en fagplan og praksis, slik at vi kan stå i registerordningen for utøvere av alternativ behandling.
 • Det er blitt sendt brev til Justisdepartementet for å få nærmere informasjonom saksbehandlingstiden av §314.
 • Det vil etter hvert bli lagt ut opplysninger ang. refusjonsordninger og momsfritak på forbundets sider.
 • Medlemmene kan sende inn oppfriskningskurs og lignende til styret for godkjenning. Hvis styret godkjenner kurset, så blir dette lagt ut på forbundets side.
 • Valgkomiteen trenger ett nytt medlem. Mona –Albertine Vråskar er foreslått og blir kontaktet for dette vervet.
 • Det ble diskutert omkring div. tiltak som kunne settes i gang for nyrekruttering, og hva som kunne gjøres for å beholde medlemmer og få tilbake tidligere medlemmer.

Referat fra styremøte mandag 21. juni 2010. Last ned møtereferat

Til stede: Stein Knudsen/Leder, Helle D Broughton/nestleder, Ole Hoff/kasserer og Knut Arne Hansehaug/sekretær. Siren B Blix/styremedlem kunne ikke stille.

 • Det første møte gikk i hovedsak ut på å avklare og iverksette tiltak for å få Forbundet i aktivitet igjen.
 • Helle B Broughton blir administrativ ansvarlig for nettsiden. Reidun Berntsen blir webmaster.
 • Målet er å få til en jevn aktivitet på nettsidene fremover.
 • Videre så vil en innbetalingsblankett av medlemskontigent for 2010 komme i posten til deg fortløpende.
 • Kontingenten blir det samme som sist, 1000 kr. inkl, forsikring.
 • Forbundets nye medlemsbevis vil bli tilsendt straks kontingenten er betalt.
 • Dette nye medlemsbeviset vil bli utstedt årlig.
 • Styret satte i gang avklaringsprosesser i saker som: Etiske retningslinjer og opptakskriteriene i forbundet, bruk av fullmakter/vedtekter, (årsmøte sak i 2011) advokatbistand, mva. og § 364.

Disse sakene vil oppdateres på nettsiden vår og på medlemsmøtet som vil bli holdt i Trondheim i midten av november. I tilegg kan styre fortelle at neste årsmøte vil bli holdt i Bergen.

God sommer Styret

Referat fra styremøte fredag 2. November.

Til stede: Ole Hoff/kasserer, Knut Arne Hanse/sekretær og Siren B. Blix/Styremedlem. Stein Knutsen/Leder delvis med pr. telefon. Meldt frafall: Helle D. Broughton/ nestleder, Tove Gustavson/ varamedlem.

Sak nr. 1: Kasseres fem minutter.

 1. Gjennomgang og godkjenning av styremedlemmer utgifter.
 2. Ole har mottatt faktura fra forsikringsselskapet. Det var uklarhet i forhold til forsikringens varighet. Noe Ole skal undersøke og få klarhet i.

Sak nr. 2: Medlemsstatus, nyrekruttering og hvordan beholde/ få tilbake tidligere medlemmer.

 1. 26.11. så har vi 53 medlemmer som har betalt kontingenten, og 24 som ikke har betalt kontingenten.

Sak nr. 3: Visjoner for nåtid og fremtid.

 1. Gjennomgang av strategisk plan utsettes til neste styremøte.
 2. Gjøre websidene mer interessante for medlemmene.

Sak nr. 4: Krav for medlemskap.

 1. Det ble diskutert om hva som var viktig i forhold til fagplan og praksis, slik at vi kan stå i registerordningen for utøvere av alternativ behandling. Stein tar utgangspunkt i Pernille Ianev sitt utdanningsopplegg som er godkjent av NFKH, og utformer et forslag som skal godkjennes av styremedlemmene.

Sak nr. 5: § 314 Stein har send brev til Justisdepartementet 01.11.10. Styret ønsker å få vite noe mer om saksbehandlingstiden. Sak nr. 6: Nettsidene.

 1. Flertall for at Reidun blir webansvarlig.
 2. Stein skriver noe ang. refusjonsordning og momsfritak, som legges ut på forbundets webside.
 3. Medlemmene kan sende inn oppfriskningskurs og lignende til styret for godkjenning. Hvis styret godkjenner kurset, så blir dette lagt ut på forbundets webside.

Sak nr.7: NFKH banner.

 1. Helle skulle undersøke ang. banner. Siden hun ikke var til stede under styremøtet utsettes dette til neste møte. Det ble stilt spørsmål om NFKH banner er forsvarlig bruk av markedsføringspotten.

Sak nr. 8: Eventuelt. Valgkomiteen trener et nytt medlem. Ole kontakter Mona-Albertine Vråskar. Neste styremøte blir fredag 21.01.2011

Kristiansand, 09.12.2010 Siren B. Blix/Referent

 Referat fra styremøte 21 oktober 2011

Til stede: Helle D Broughton/nestleder, Siren B Blix/styremedlem. Over telefon Karin Paulsen/kasserer. Meldt frafall Stein Knutsen/Nestleder leder. Vi prøvde å komme i telefonisk kontakt med Jannike Kristiansen, men fikk ikke tak i henne. Hun meldte heller ikke frafall. Referent: Helle D Broughton

Sak nr 1  Medlemmer – Diplom – Avklaring av arbeidsfordeling

 • Siden den programvaren som må til får å bruke den filen Knut Arne Hansehaug lagde, koster så mye. For å spare forbundet for utgifter og at det samtidig blir fortgang i rutinene ettersøker vil heller det gamle diplomet fra tidligere år.
 • Helle kontakter Reidun Berntsen for å høre om hun har den filen.
 • Alle søknader som kommer til Stein Knutsen godkjennes etter retningslinjene for kvalitet. Kopi sendes til samtlige styremedlemmer (ikke vara).
 • Kasserer sender ut faktura for medlemskap og forsikring. Når kontingenter er betalt av medlem får sekretær og webansvarlig dette bekreftet fra kasserer.
 • Sekretæren skriver da ut et diplom som går ut kalenderåret.
 • Webansvarlig setter inn medlemmet på websiden og sender det nye medlemmet brukernavn og passord.
 • Sekretær må ha underskrift fra leder for bruk til diplomer.

Sak nr 2 Forsikring

Kasserer Karin Paulsen kunne opplyse om at faktura til forsikringen på kr. 7.170,- forfaller 07.11.2011. Det er da tatt utgangspunkt i 79 medlemmer. Neste faktura for forsikringen forefaller 01. 03.2011. Før neste forfall, må det bli foretatt en ny justering i forhold til medlemsantallet.  

Sak nr 3 Regnskap

Pr. 21.11.2011 er saldoen på forbundets konto på kr. 43 044,25. I tillegg er det kr. 1.140,- i kontanter opplyser kasserer. Det er sendt ut 90 stk. fakturaer til kontingent à kr. 500,- med forefall 02.11.2011.

Sak nr 4 Fagetisk Råd

Denne saken gjelder denne hypnoterapeuten med forskningsoppgaven. Da ikke alle i styret har mottatt denne mailen, så ønsker vi at denne mailen blir sendt ut til alle styremedlemmene på nytt, samt til alle i fagetisk råd. Alle styremedlemmene setter seg godt inn i saken. Saken må tas opp igjen ved neste styremøte.

Sak nr 5 Manglende tilbakemeldinger fra undervisningsaktørene

Styret ønsker å melde inn til utdannings aktørene at det vil bli utført kontroll på de aktuelle modulene som er godkjente av hypnoseforbundet. Styret mener de egentlig gir blaffen siden de ikke gir noen form for tilbakemelding.  Styret syns Leder Stein Knutsen kan sende en ny anmodning med varsel om kontroller.

Sak nr 6.Utbetaling av styrehonorar

 • Styrehonorar for perioden 2011/2012 utbetales løpende etter 21.10.2011.
 • Alle i styret mailer kontonummer til kasserer.
 • Styrehonoraret er satt til 20 000,- fordelt på styret (ikke vara). Kr. 4000,- til hvert av styremedlemmene. Dette er selvfølgelig frivillig. Pga beløpets størrelse blir det ikke trukket skatt av beløpet.

Sak nr 7 Fremdrift – Gjennomgåing av forretningsplan for forbundet

Utsetter sak 7 til neste styremøte. Helle skanner inn forretningsplanen, og mailer den videre til alle.

Sak nr 8  Utdanningskriterier

Chris Grew er en ny aktør på markedet. Vi henter inn følgene info fra han:

 • Hvor mange timer totalt pr modul, og hvordan er det fordelt på teori og praksis
 • Hans utdanning
 • Tidsperspektiv på modulene
 • Krav til inntak av elevene.

 

Pga den viktighet som det er at styremedlemmene får til en best mulig måte å samarbeide på, så prøver vi en gang til å gjennomføre Stein sitt forslag med at vi i styret møtes ansikt til ansikt. Derfor blir neste styremøte også lagt til Oslo. Vi håper at alle kan møte. Det foreslås at styremedlemmer som har mer enn 30mil reise en vei, får dekket reiseutgiftene med opptil kr. 700,- mot reiseregning.

Neste Styremøte er satt til Tirsdag 22 november 2011 kl 14 – 17. Sted: Oslo Tango Studio  

Referat fra styremøte i Hypnoseforbundet 22. november 2011

 

Referent: Karin Paulsen

Til stede: Stein Knudsen, Helle Denise Broughton, Siren Beathe Blix, Karin Paulsen

Jannike Kristiansen meldte avbud til styremøtet, og informerte også om at hun trekker seg fra styret. Kasserer tar kontakt for å be om tilbakebetaling av halve styrehonoraret. Helle tok på seg oppgaven med å sende ut diplom til medlemmene inntil ny sekretær er valgt. 1. vara vil få forespørsel om sekretærjobben. Det sendes ikke ut diplom nå siden det er så kort tid til neste faktura sendes ut i januar (for hele 2012).

Sak 1

Forslaget fra Stein Knudsen om at nye medlemmer skal godkjennes på styremøter, ble vedtatt.

Når et nytt medlem tas opp, sender kasserer ut faktura – når den er betalt får sekretær beskjed slik at diplom kan sendes ut. Medlemmet settes opp på web-siden, av web-ansvarlig, med det samme det er godkjent. Web-ansvarlig skal derfor ha beskjed ved utmeldinger, og når faktura ikke betales etter 2. gangs purring.

Sak 2

Signatur på diplom: Helle og Stein

Sak 3

Status på medlemslisten: Den ble sammenlignet med listen til web-ansvarlig, og rettelser foretatt, samt nye medlemmer lagt til. Karin sender oppdatert liste til webansvarlig.

Sak 4

Kasserer informerte om status på regnskapet. Regnskap var ikke godkjent av revisor ved overtagelse, til tross for at ny kasserer ble fortalt at alt skulle være i orden. Kasserer har sendt mail til tidligere kasserer angående dette.

Sak 5

Godkjenninger

Chris Grew saken – er utdanneet i utlandet. Foreløbig ikke godkjent da styret må etterspørre innholdet i utdanningen. Trenger en kontaktperson i utdanningsinstitusjonen. Styret tar kontakt med Chris angående dette.

Sak 6

Angående forskning på ME og stoffskiftesymptomer. Fortsatt ikke fått svar fra vedkommende angående denne saken. Saken er oversendt til Faglig Etisk Råd. Tilbakemelding avventes. Følges opp på neste styremøte.

 

Sak 7

Tilbakemelding fra undervisningsaktører. Mottatt beskrivelse fra en aktør, Remi Marents. Trenger ytterligere informasjon. Hva er innholdet i det han ramser opp? Foreløbig ikke godkjent utdannelse.

 

Krav/kriterier for utdannelse ble diskutert. Noe uenigheter her. Foreløbig blir ingen nyutdannede hypnoterapeuter godkjent fra de utdanningene som finnes nå. Styret ønsker å drøfte kriteriene med aktørene, og det vil sendes invitasjon til de om å komme på neste styremøte. Stein tar seg av dette.

 

Sak 8

Foretningsplan. Det ble ikke tid til å gjennomgå denne. Den gjennomgås grundig på neste styremøte.

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 10. januar kl. 12.30

Styremøte fredag 21. januar 2011. Til stede: Stein Knudsen/Leder, Helle D Broughton/nestleder, Ole Hoff/kasserer, Knut Arne Hansehaug/sekretær og Siren B Blix/styremedlem Vi har ikke fått svar på forespørselen til justisdepartementet om fjerning av §314.

Saksbehandler i justisdepartementet vil bli oppringt for å sjekke fremdrift og purrebrev vil bli skrevet.. Kravene til medlemskap i NFKH blir fremdeles de samme som tidligere. Vi må klarlegge hvor mye teori, egenterapi og praksis som skal kreves. Vi må få dialog med utdanninginstitusjonene og få oversendt elevlister. For å kunne søke om godkjenning av NFKH som behandlingsorganisasjon må det lages nye vedtekter om faglige krav. Styret jobber med dette. Styret vedtok at Reidun Berntsen tar over som webansvarlig igjen. Vi er nå 83 medlemmer i NFKH. Framover vil disse sakene ha høy prioritet. • §314 • Mer markedsføring av NFKH. • Medlemskap i NFKH er et kvalitetsstempel. • Gjøre websiden mer interessant. Det ble vedtatt at årsmøtet avholdes lørdag 2. april på Unity i 6. etasje.

Styremøte 7/6 -12

Tilstede. Anne Brenneng , Stein Knutsen, Reidun Berntsen, Helle D Broughton. Ikke tilstede. Siren Bliz Sted: Drammen   Referent: Helle D Broughton.

Konstitueringen av styret :   – Leder: Stein Knutsen – Nestleder: Helle D Broughton – Kasserer: Anne Brenneng – Sekretær: Siren Beathe Blix – Styremedlem: Reidun Berntsen
Varamedlemmer:  1. Mona A Vråskar   2. Siri Steinsrud.  3. Bjørn A. Eilertsen.
Arbeidsoppgaver: – Reidun: Samordner underskriftene fra. Årsprotokollen. – Anne foreslår nyhetsbrevet. = Anne og Reidun sammarbeider. Utsendelse 1gang i kvartalet. – Reidun minner på innmelding i facebookgruppa. – Helle skriver et utkast og sender Reidun. – Helle følger med på logobruken til medlemmene. – Reidun henter skriv fra Stein i dropboks og sender ut til høring angående de nye krav til opptak i Forbundet – Reidun – oppdaterer styremedlemmer på websiden.
ALLE styremedlemmene sender et bilde og ønsket info om seg selv til post@cleanklinikken.no
Web endringer:   – Reidun kontakter Nils Otto ang ny webside. – Styret ønsker en enklere og dynamisk siden med få punkter.

 1. Finn en behandler
 2. Søknad ny medlemmer

3, styremedlemmer

 1. Litt om hypnose
 2. Login:

–        For medlemmer –        Nyhetsbrev – kun for medlemmer –        Styrereferater kun for medlemmer   Styret er enige om å sjekke ut andre webaktører på markedet.
Kasserer: Skaffer seg overblikk og tar regnskapet med en autorisertregnskapsfører, hvis nødvendig.
Vedtekts forandring: Om medlemstypene skal splittes opp:   – Styret utarbeider forslag som fremmes ved neste årsmøte. – Siren – Setter opp dette som punkt på neste møteagent.

Referat fra styremøte 1. september 2012 i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose

Til stede: formann Stein Knudsen, nestformann Helle D. Broughton, kasserer Anne Brenneng, styremedlem Reidun Berntsen og sekretær Siren B. Blix.

1)

 • Kasserer informerte om at hun er nesten i mål med regnskapene for 2010 og 2011. Hun har god dialog med revisor Eva Reisvold. Revisor var veldig fornøyd med at vi nå er i gang med oppryddingsjobben.
 • Kasserer informerte om, at hennes jobb i forholdene til regnskapene vil være ferdig og videresendt til revisor, for godkjenning, innen neste styremøte og
 • Til neste styremøte ordner Siren med nødvendige skjemaer som skal sendes til Brønnøysund. Disse fylles ut på neste styremøte. Skjemaene til Brønnøysund når det foreligger et godkjent regnskap.
 • Reidun ordner med ferdig underskrevne protokoller fra 2010 og 2011, som skal sendes sammen med papirene til Brønnøysund.

2)

 • Reidun har vært i dialog med Nils Otto, som har laget forbundets nåværende webside, ang tilbud om ny webside. Han har kommet med et tilbud på kr. 5.500,- + mva. For forbundet blir dette kr 6.700,-. Nils Otto legger inn nyhetsbrevene og modernisere forbundets webside. Reidun skaffer et skriftlig tilbud m/innhold fra Nils Otto. Dette sendes til nestformann Helle og kasserer Anne for gjennomsyn. Reidun og Anne har fullmakt fra styret til å godkjenne tilbudet fra Nils Otto, dersom det er aktuelt.

3)

 • Det ble diskutert omkring forskjellige former for medlemskap. Det ble også en diskusjon angående å tydeliggjøre en slags rangering av medlemmene på medlemssidene, i form av for eksempel en tittel etter å ha kurset seg hos NFKH.
 • Alle i styret må tenk litt mer angående dette hver for seg. Dette vil vi komme tilbake til ved en senere anledning.

4)

 • På neste styremøte presenterer og informerer Stein nye opptakskrav i NFKH. Før de blir tatt i bruk ønsker styret nok en gang å komme i dialog med kursarrangørene.

5)

 • Stein skal purre på kursarrangørene og komme i dialog med disse ang. utdanningskravene.
 • Stein sender på nytt forslag, som inneholder det styret mener bør settes som minstekrav til innhold av undervisning og krav til en grunnutdanning for hypnoterapeut, til kursarrangørene.

6)

 • Hvis medlemmene i styret blir kontaktet av potensielle klienter og ønsker anbefaling av en terapeut, så er det viktig at styremedlemmene har trygghet i at forbundets medlemmene har fått en utdanning med gode og nødvendige krav for å bli hypnoterapeut.

7)

 • Videre arbeidsplan fram til neste styremøte:
  • Før neste  styremøte  skal  alle  styremedlemmene  gjøre  seg  kjent  med  og  kunne  bruke dropbox.
  • Reidun skal ha møte med forsikringsselskapet til NFKH for å diskutere om mulig videre avtale.
  • Reidun skal sende, Word dokument, presentasjon til alle medlemmene for godkjenning.
  • Anne sender ut div. skjemaer til styremedlemmene som skal benyttes ved krav om å få dekket reiseutgifter og andre refusjoner.
  • Forslag til neste styremøte er lørdag 10. november i Oslo på restaurant Egon fra kl.11.00-17.00.

 

Info: Egon var et godt valg for bruk til å holde styremøter. Enstemmig vedtatt at dette stedet blir benyttet til syremøter fremover ved behov. Det foretrekkes da et eget rom i lokalet (bord nr. 401 og 402).

Kristiansand 08.09.2012 Sekretær NFKH Siren B. Blix

Referat fra styremøte fredag 16.mars 2012.     Til stede: Stein Knudsen/ leder, Reidun Berntsen/ web. master (fung. kasserer) og Siren B. Blix/ styremedlem (fung. Sekretær).   Sak nr. 1 Info fra Stein NTB har vært i kontakt med Stein. De ønsker å lage noe rundt NFKH.   Sak nr. 2 Diplom Konkretisert på hvordan diplomet skal se ut. Diplomet blir nå sendt ut til alle medlemmene som har betalt. Det blir sendt ut pr. post i papirformat minimum 120 gr. Vi ber om at alle medlemmene sjekker sine personopplysninger på forbundets web side om at de er korrekte. De av medlemmene som ikke har mottatt diplom innen 15. april, må melde fra til Reidun om dette. Det ble bestemt at det fortsatt skal være formann og sekretær som underskriver diplomene. Stein og Siren må derfor skanne sine underskrifter og sende dem på mail til Reidun i Word formet.   Sak nr. 3 Medlemskontingent Rest. beløp på medlemskontingenten for 2012 på kr. 500,- vil bli sendt ut med forfall 30. juni 2012. Neste faktura skal inneholde et medlemsbevis. Fra og med 2013 vil det kun bli et forfall av medlemskontingenten pr. år på kr. 1000,- Nye medlemmer må betale full medlemskontingent for påbegynt år.       Sak nr. 4 Medlemskort Det jobbes nå med, at ved neste faktura blir det sendt ut et medlemskort sammen med fakturaen. Reidun undersøker mulighetene for plastkort.   Sak nr.5 Kasserer Det ble bestemt at Reidun tar hovedansvaret som kasserer fram til årsmøtet. Hun må da overta ansvaret for inn og utbetalinger. Dette fordi revisor ønsket å forholde seg kun til en person. Helle som er nestleder, og som tidligere har sagt seg villig til å dele på kassereroppgaven ut perioden, fortsetter med dette der det er behov. Sak nr. 6 Kurs For at kassererarbeidet skal fungere så bra som mulig, ble det bestemt at kasserer skal få dekket et kurs som er egnet til virke. Reidun tar avsvar for å undersøke hva som kan være aktuelt.   Sak nr. 7 Kurstilbydere Stein skal sende ut invitasjon til Remi, Anja og Ronny. De får tilbud om å komme med innspill ang. kriterier som bør bli tatt hensyn til når det skal settes nye krav til hypnoseutdannelse som skal godkjennes i NFKH. Møte holdes i Oslo 13. april 2012.   Sak nr. 8 Det ble diskutert om forbundet skal ha både medlemmer og godkjente medlemmer. De som i dag står som medlemmer vil da bli kalt for godkjente medlemmer. De som etter en eventuelt ny ordning skulle stå oppført som kun medlemmer, har tatt kurs i hypnose, men ikke har en godkjent utdanning.  Dette var det delte meninger om.   Sak nr. 9 Grunnutdanning Det ble diskutert omkring grunnutdanning som skal godkjennes av NFKH.     Kristiansand 21.03.2012 Siren B. Blix/ referent

Referat fra styremøte fredag 13. april 2012. Møte med utdanningsaktører Til stede: Stein Knutsen/ leder, Helle D. Broughton/ nestleder, Reidun Berntsen/ fungerende kasserer og Siren B. Blix/ styremedlem.   En del av dette styremøtet var satt av til møte med undervisningsaktørene. De ble invitert i forbindelse med at NFKH holder på å utarbeide ny standard for hva som skal legges til grunn for at NFKH skal godkjenne en utdanning. Utdanningsaktørene skulle i denne forbindelse få mulighet til innspill og komme i dialog med hverandre og styret. Ronny Hansen var den eneste som hadde mulighet til å møte. Styret ønsker at utdannelser som godkjennes både har god kvalitet og kvantitet. Styret diskuterte omkring dette hva som var viktig å legge til grunn, for å oppnå best mulig resultat i forhold til styrets mål. Leder Stein Knutsen ga en kort informasjon til Ronny Hansen om hvilke synspunkter styret hadde. Hva som styret så på som viktig i forhold til å kunne godkjenne en utdanning. Ronny Hansen informerte litt om sitt utdanningstilbud. Han skal sende styret et forslag om hva han mener er viktig å få med som krav til grunnutdanning. Styret har tidligere etterlyst informasjon fra utdanningsinstitusjonene om innhold og mengde på innhold på deres kurs. Dette har det vært dårlig eller ingen respons på fra kursaktørene. Styret fortsatte styremøtet etter Ronny Hansen var gått. Hovedtemaet var konkretisering av krav som burde legges til grunn når NFKH skal godkjenne en utdannelse for å bli godkjent hypnoterapeut.       Kristiansand 8.5.2012 Siren B. Blix

Referat fra styremøte i NFKH 23. februar 2013.

Til stede: Leder Stein Knudsen, nestleder Helle D. Broughton, fung. kasserer Reidun Berntsen og sekretær Siren B. Blix. Sted: Haugesgt. 24, 3019 Drammen.

 1. Helle oppdaterte og justerte både IPad og Skype for alle som var på møtet, slik at styret kan kommunisere og jobbe fortløpende på en best mulig måte.
 2. Regnskap for 2010 og 2011 er nå godkjent av revisor. Regnskap for 2012 blir ferdig innen mars 2013. Budsjett for 2013 regnes med å bli ferdig med innen mars 2013.
 3. Gjennomgang og godkjenning av forbundets nye web side som legges ut mandag 25.02.13. Reidun forfatter en gratulasjon til medlemmene som legges ut på web siden og som sendes på mail til medlemmene
 4. Det ble diskutert omkring hvordan styret kan være mer synlig for medlemmene. Styret sender ut nyhetsbrev på web siden. En gang pr. måned eller så ofte det lar seg gjøre. Reidun sørger for dette.
 5. Usikkerhet om det tidligere er vedtatt at styremedlemmene skal fritas fra årskontingenten. Siren har nå sett gjennom de referatene som var tilgjengelig for henne, og kunne ikke se at det var blitt gjort noen vedtak på fritak av årskontingent for styremedlemmene. I referatet fra 16. mars 2012 i sak nr. 3 står det om hvordan innkreving av kontingenten for medlemmene skal foregå, men ikke noe om at styremedlemmene skal ha fritak. Om det skulle vise seg at det i et referat likevel skulle stå noe annet enn det Siren har klart å finne ut av, vennligst gi beskjed til Reidun om det omgående.
 6. Siren informerte om at det jobbes med en ny grunnutdanning som snart vil bli sendt til styret for å søke om godkjenning av styret i NFKH.
 7. Stein sender inn søknad til Helsetilsynet om godkjenning av NFKH som organisasjon.

Hvis/når det blir godkjent legges det til en søkerknapp for medlemmene på NFKH sin web side. Reidun kommer med forslag hvor det vil være passende å ha en søkerknapp for medlemmene hvor de kan søke som alternativ behandler direkte til Brønnøysund fra forbundets web side.

 1. Medlemssøknadene sendes til Reidun, som skriver ut disse og oppbevarer de i papirformat. Videre blir søknadene tatt opp for godkjenning på styremøtene. Både godkjente og ikke godkjente medlemssøknader skal føres i internt referat.
 2. Årsmøtet 2013:
  • Førstevalg av tidspunkt for årsmøtet er 27.-28.april.
  • Andrevalg av tidspunkt for årsmøte er 20.-21. april.
  • Reidun kontakter Linda Nordskog for å høre om hun kunne tenke seg å holde et kort kurs i forbindelse med årsmøtet. Reidun sjekker også ut hva dette vil koste.
  • Hvis Linda Nordskog ikke ønsker å benytte seg av denne muligheten til å markedsføre seg på årsmøtet, sjekker Reidun ut med andre mulige alternativer. Forslag om Anja Glein, Kenneth Bjærum og Chris Grew.
  • Når Reidun har fått til en avtale ang. kortkurs, lager Siren en innkalling ang årsmøtet, som Reidun sender ut på mail til medlemmene. Dette legger også ut på forbundets hjemmeside og facebookside.
  • Program for årsmøte blir endelig 13.03.2013 da det skal holdes styremøte på Skype.
 1. Neste styremøte blir onsdag den 13. mars kl. 20.00- 21.30 på Skype.

Kristiansand 24.02.2013 Siren B. Blix/sekretær NFKh

Referat fra styremøte 10. november 2013. Sted: Clean klinikken i Drammen  

Til stede: Nestleder: Henry Leander Andersen. Kasserer: Reidun Berntsen. Sekretær: Knut Arne Hansehaug og 1. Vara:  Helle Denise Broughton.

 • Kasserer : Det er nå kr. 34767,- på konto.
 • Utdannelse: Rainer Naumann og Henry Leander Andersen har kommet i gang med en skisse til hva den hypnoterapeutiske utdannelsen bør inneholde. Oppfølgingssak.
 • Veiledning: Stein Knutsen har lagd en skisse til hva utdannelsens veiledning bør inneholde. Oppfølgingssak.
 • Presentasjonsbrosjyrer: Knut Arne Hansehaug overtar ansvaret for dette.
 • Annonse: Styret vedtok å kjøpe annonseplass hos Google for å bli mer synlige. Dette koster 4000,- eks moms for 14 mnd.

Dette var det siste møtet i 2013. Tid og sted for neste møte vil bli avtalt over nyttår.   Referent: Knut Arne Hansehaug

Arkivet blir oppdatert forløpende

Arkivet blir oppdatert forløpende

Referat fra styremøte i NFKH 03.12.2015.
Til stede: Henry Leander Andersen, Helle D. Broughton, Rainer Naumann, Reidun V. Berntsen, Marit Korshamn og Siren B. Blix.
Til informasjon: Varamedlem Marit Korshamn var til stede under hele styremøtet. Hun hadde stemmerett i sak nr. 2, som gjaldt godkjenning av grunnutdannelse i Hypnoterapi. Dette fordi to av styrets medlemmer var innhabile i denne saken, og hadde derfor ikke stemmerett når det skulle stemmes over sak nr. 2. Marit Korshamn hadde ikke stemmerett i de andre sakene på styremøtet.
1. Konstituering av styret for kommende periode.
Henry Leander Andersen ble valgt til leder på årsmøtet 10.10.2015. Nestformann: Helle D. Broughton. Enstemmig vedtatt. Sekretær: Siren B. Blix. Enstemmig vedtatt. Kasserer: Reidun V. Berntsen. Enstemmig vedtatt. Styremedlem: Rainer Naumann. Enstemmig vedtatt.
2. Søknad om godkjenning av grunnutdanning i hypnoterapi som skal gå over to år.
Levert av Henry Leander Andersen og Siren Beathe Blix. Oversikt med plan og innhold for grunnutdannelsen var blitt sendt ut til alle styremedlemmene på forhånd, slik at hvert enkelt styremedlem kunne gå nøye gjennom søknaden. Denne grunnutdannelsen i hypnoterapi innfridde alle de krav som NFKH krever for at en
grunnutdannelse skal være godkjent etter 2016. Dette er krav til utdannelse som Helsedirektoratet har lagt til grunn i sin godkjenning av NFKH som utøverorganisasjon. Denne grunnutdannelsen ble enstemmig godkjent.
3. Godkjente veiledere i Hypnoterapi:
Det ble bestemt at en gruppe faglig sterke hypnoterapeuter med bred erfaring innen hypnoterapi blir den første gruppen ut som godkjente veiledere av NFKH. Gruppemedlemmene kommer med forslag til kursinnhold, som godkjennes av gruppen. Deretter holdes det kurs for de medlemmene av NFKH som vil bli godkjente veiledere i NFKH. Medlemmer av NFKH sin første veiledergruppe er: Helle Denise Broughton, Rainer Naumann, Reidun Berntsen, Henry Leander Andersen, Siren Beathe Blix og Marit Korshamn blir veiledningsassistent. Det skal også sendes forespørsel til tre andre medlemmer av NFKH, om de kan tenke og stille som veiledere i NFKH sin første veiledergruppe. Disse er: Lisbeth Mikalsen, Else Nygård og Tittin Foss-Haneborg. Alle overnevnte får tilbud om å delta på første veilederkurs gratis.
4. Skriv
Det ble bestemt at forbundet skal sende ut et skriv, slik at det blir formidlet ut til folket, at det kun er medlemmer av NFKH som kan registrere seg som Hypnoterapeuter i Alternativregisteret i Brønnøysund. Hypnoterapeuter som benytter seg av den beskyttede tittelen «Registrert hypnoterapeut» uten å være det, vil bli innmeldt til forbrukerombudet. – Forslag: Siren lager et forslag til skriv, som for eksempel Henry poster på alternativtavla. – Helle tar kontakt med magasinet Medium for å informere om at utdannelsene som Hypnoseakademiet tilbyr i annonsene sine ikke lenger er godkjent av NFKH. Hvis Medium ikke tar hensyn til dette, vil overtredelsen bli innmeldt til forbrukerombudet. Helle bør i tillegg sende en mail til Medium ang. dette, slik at det kan dokumenteres om og når denne informasjon og advarsel er blitt gitt.
5. Få ut informasjon
Få ut informasjon til folket, om at på nettsidene til NFKH kan de finne godkjente terapeuter og kurs som er godkjente an NFKH – Helle skal tente litt ang. reklamefilm i forhold til NFKH. Reklame i Dagbladet. – Helle skal ta kontakt med Dagbladet ang. tilleggsmagasin som sendes ut fire ganger i året. Hvordan er kostnadene og mulighetene for reklameplass for NFKH her. Reportasje i Medium. – Helle tar kontakt med en journalist i Medium, med forespørsel om de kan tenke seg å lage en reportasje om at endelig har NFKH fått til det de har jobbet hardt for i mange år. Forslag til innhold: For 11 år siden var hypnoterapi en ganske ukjent terapiform i Norge. Men nå etter 11 år er forbundet er blitt godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. Det viser at det gjelder å stå på for at alternativ behandling skal oppnå mer anerkjennelse i helsenorge. Reklame i Hjemmet. – Henry har en reportasje i Hjemmet i januar 2016. Enstemmig forslag om at NFKH kjøper reklameplass i dette nummeret av hjemmet. Henry sjekker ut hvilket nummer av Hjemmet reportasjen hans kommer i. Hvem kan påta seg oppgaven å sjekke pris i forhold til reklameplass for NFKH her? Søkemotorer. – Rainer undersøker muligheter for å forbedre NFKH sin web.side oppkobling i forhold til Google søkermotorer. – Reidun undersøker med ActiveWeb ang. mulighetene til å forbedre oppkoblingen til Google søkemotorer.
6. Forandring av Diplom
Marit Korshamn lager typografisk forslag til ny diplom/medlemsbeviset. Sendes til alle i styret. – Henry bestiller gullseil til diplom/medlemsbeviset.
7. Faktura, medlemsbevis og forsikring – tidspunkt for utsendelse.
Det ble bestemt at faktura for medlemskontingent og forsikring skal sendes ut på begynnelsen av hvert år. Faktura forfall 15. februar hvert år. Etter 01.01.2016 tilkommer det et purregebyr på kr.60,- for 2. purring av medlemskontingent. Første – 1. mars hvert år skal diplom/medlems- og forsikringsbevis sendes ut.
8. Reisegodtgjørelse til styremedlemmene.
Reisegodtgjørelsen for styremedlemmene fortsetter som tidligere bestemt. Styremedlemmene har rett til å få refundert reisekostnader som de har hatt i forbindelse med reiser til og fra styremøter og årsmøter. Den rimeligste måten å reise på i forhold til avstand, tid og beløp dekkes. Hvis det er den minste tvil i forhold til dette. Kan hvert enkelt tilfelle vurderes av styret.
9. Nettbrett.
Fire stemte for og en stemte mot om å stoppe innkjøp av nettbrett til styremedlemmene. Det blir heretter ikke kjøpt inn nettbrett til nye styremedlemmer. Styremedlemmer som allerede har mottatt nettbrett fra NFKH kan søke om fornying av nettbrett, så lenge det foreligger en saklig grunn for det.
10. Godtgjørelse til regnskapsfører og revisor.
Fra og med mai 2016 skal det tilbys et honorar til regnskapsfører og revisor på à kr.3000,-. I tillegg får regnskapsfører Marianne Berntsen utbetalt kr. 4.500,- for regnskapsføring som hun har gjort for NFKH i perioden 2012-2015.
12. Web avtale.
NFKH fortsetter med web side og videre avtale hos ActiveWeb.
13. Kontaktforum, SABOG.
Siren informerer på neste styremøte fra Kontaktforum 2015.
14. Domenenavn.
NFKH beholder tidligere bestilte domenenavn hos Fast Name.
15. Masterutdannelse.
Hypnoseakademiet tilbyr Masterutdanning i hypnoterapi. NFKH må undersøke med utdanningsdirektoratet ang lovligheten av dette.
16. Godkjenning av nytt medlem.
Solveig Nygård Eliassen innfrir alle krav for medlemskap i NFKH og ble tatt opp som nytt medlem.
Neste styremøte blir i Oslo den 17.01.2016 kl.16.00.   På vegne av NFKH sekretær Siren B. Blix

Referat fraStyremøte 15 mars 2015 NFKH – Skypemøte kl 20.00

Tilstede. Reidun, Henry og Helle

 1. Alle fakturaer er sendt ut.
 2. Utdanningsplan. står på vent. klarere Siren i denne i saken. Henry følger opp med å kontakte Siren.
 3. Nils Otto bekreftet at han skal gjøre det. Linkene virker. Henry forklarer dette og sender henne passord og brukernavn på nytt Ref. Inga Sørlie
 4. Reidun må oppdatere alle sidene på nytt da databasene gikk ut mars 2015
 5. Eva Foss og Torbjørn Jarm har blitt nye medlemmer.
 6. Helle forsetter med brosyre
 7. Saborg. kontigenten 150 kr. Reidun sender inn papirer på mandag den 16 mars. Hypnosenavnet vedtak? Reidun ettersøker papirer.
 8. Henry lager invitasjon til medlemmene fra Leder.
 9. Reidun kontakter Remi.
 10. Forsikringspakke til 50 medlemmer.

Referat styremøte 29 mars  2015 kl 1900 – Skype

Tilstede Rainer Naumann, Reidun Berntsen, Henry Leander Andersen og Helle D Broughton – Ikke tilstede: Siren Blix

Referent Helle D Broughton

 

Sak 1 Kassere informerer: Sum på konto – 25 mars 2015   Kr:  85.142 kr .

 • Kr:-                       449,-
 • Kr:-                  11,165,-
 • Kr:-                     5,431,-
 • Kr:-                     5,000,-
 • Sum total  –      22,045,-

 • Kr                    85,142,-
  –                                   22,045,-
  Total:             63,097,-

Sak 2 NFKH Utdanningsplan fremdrift

Helle har sendt melding til Siren, spurt om det er mulighet for å holde et møte i oslo når hun kommer.

Sak 3 Status webhotel

Samarbeidet med Aktive Web er ikke tilfredsstillende for styret. Styret peker på at det mangler oppfølgning på forespørsel og kontakt med daglig leder. Reidun opplyser om dette til Activ web.

Reidun og Helle løser bildeutfordringen til brosjyrens status

Sak 4 Status Saborg. 

Reidun sitter klar med papirer til innsending. Noe info som har manglet blir uttfylt, etter styrets enighet.

Reidun utformer brev som nå er klart til å sendes.

Sak 5. Medlemsmøte

Blir flyttet til 30 august. Styret trenger mer tid til planlegge og strukturere innhold

Reidun skjekker ut Kielferga. 4 til 6 august, 11 – 14 august

Remi takket nei til forespørsel til foredrag.

Sak 6 Innkommende:

Henry sender underskriften sin til Reidun, til bruk på Diplom

Neste skypemøte blir 5 april kl 1800.

Hovedsaker denne dagen er videreføring av dagens agenda.

Forfatte brev til Robert Shields. Drodle rundt medlemsmøte.

Finne en dato for fysisk møte med Styret og Siren.

Referat fra styremøte NFKH 22.05.2016. 

Saker:

 1. Konstituering av styret.

Leder: Henry Leander Andersen.

Nestleder: Helle D. Broughton.

Kasserer: Rainer Naumann.

Styremedlem: Lisbeth Mikalsen.

Sekretær: Siren B. Blix.

 1. varamedlem: Marit Korshamn.
 2. varamedlem: Linda Norton Victor Thorsen.

 

 1. Fordeling av oppgaver i styret.

Henry Leander Andersen er forbundets leder.

 • Leder skal forestå all kontakt med det offentlige, media osv.
 • Forbundets leder har prokura.
 • Skrive ut medlemsbevis, sette på seil, underskrive og sende de videre til sekretær.
 • Planlegge arrangementer.
 • Bidra for å få til reklameavtaler eller andre avtaler som kan være med på å synliggjøre forbundet og forbundets medlemmer.
 • Ha overoppsyn med styret og påse at de nødvendige oppgaver gjennomføres av styremedlemmene.
 • Sørge for at styremedlemmenes samarbeid fungerer optimalt.

 

Helle D. Broughton er forbundets nestleder og web. ansvarlig.

 • Nestleder booker rom til møtevirksomhet og sørger for bevertning om dette inngår på møte.
 • Bidra for å få til reklameavtaler eller andre avtaler som kan være med på å synliggjøre forbundet og forbundets medlemmer.
 • Planlegge arrangementer.
 • Web ansvarlige bidrar med oppdatering forbundets web. Side og foretar nødvendig endringer i forhold til medlemmene med mer.
 • Bidra med nødvendig hjelp/kursing i forhold til web.
 • Forbundets kontaktperson i forbindelse med ActiveWeb.
 • ansvarlige må holde seg oppdatert. Styret har besluttet at NFKH dekker kursutgifter for Helle i forbindelse med Word Press kurs.
 • Bistå styremedlemmene med hjelp i forhold til bruk av IPad i forbindelse med styrearbeid.
 • Helle har ansvaret for innkjøp som må gjøres i forhold til utskifting/nyanskaffelse osv i forhold til det tekniske utstyret, som skal brukes i forbindelse med styrets arbeid i forbundet. Det er det Helle sin oppgave å komme med innstillinger til hva som må gjøres/kjøpes i forhold til dette.
 • Opprette i samsvar med ActiveWeb registrering av søknader ang medlemskap i NFKH og automatisk svar med takk og at søknaden er mottatt osv. Web master følger med på at denne tjenesten fungerer til en hver tid.

Rainer Naumann er kasserer.

 • Kasserer tar ansvar for å sende ut faktura for medlemskontingent m/forsikring til medlemmene. På mail.
 • Sende ut faktura for kontingent m/forsikring og velkomstbrev til nye medlemmer. På mail.
 • Registrerer innbetaling av medlemskontingent m/forsikring.
 • Kasserer skal ha tilgang til forbundets konto og Visa kort.
 • Alle utgifter som skal dekkes av forbundet sendes til Rainer, hvor han foretar godkjente utbetalinger.
 • Rainer tar ansvar for at fakturaer som skal belastes forbundets konto blir betalt.
 • Holde styret oppdatert om forbundets økonomi. Sende ut oversikt over forbundets konto en gang pr måned til styremedlemmene(ikke varamedlemmene).
 • Føre forbundets regnskap.
 • Tar ansvar for å gjennomføre budsjettforslag i samarbeid med styret.
 • Forbrede regnskap og budsjettforslag til hvert årsmøte.

Lisbeth Mikalsen er styremedlem.

 • Utforme brosjyre som er med på å fremme forbundet og medlemmene.
 • Utforme diplom for godkjent NFKH veileder i Hypnoterapi og Klinisk Hypnose.
 • Utarbeide forslag som gjør NFKH mer attraktivt for medlemmene.

Siren Beathe Blix er sekretær.

 • Skriver referat fra styremøter.
 • Oppretter protokoll fra årsmøte.
 • Motta søknader om medlemskap. Påse at nødvendig dokumentasjon er innlevert.
 • Legge søknadene frem for gjennomgang og godkjenning på førstkommende styremøte.
 • Motta søknader og fornyelse av registrering til Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Kontrollere at medlemskontingent er innbetalt og sende nødvendige papirer videre til Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.
 • Motta signerte medlemsbevis fra leder. Sekretær signerer og sender diplom pr. post til medlemmene.
 • Skriver nødvendige info. brev.

3) NFKH bankforbindelse.

 • NFKH sin leder Henry Leander Andersen og NFKH sin kasserer Rainer Naumann oppretter kontrakt med bank i forhold til kundeforhold.
 • Leder Henry Leander Andersen og kasserer Rainer Naumann har styrets fullmakt til å foreta det som er nødvendig i forhold til dette. De avtaler selv med banken om en eller begge to skal stå som bruker av Visa kort. Begge skal stå som bruker av konto.

 

4) Innkommende søknader/ etterspørsel fra medlemmer.

 • Siren gjør det nødvendige arbeidet i forhold til dette.

5) Medlemsbevis, à jour.

 • Medlemsbevis skal nå være utsendt til alle som har betalt medlemskontingent m/forsikring.

6) Forbundets FB gruppe.

 • Inntil denne oppgaven blir tildelt en bestemt person. Kan et styremedlem kontrollere en forespørsel opp mor godkjente medlemmer og godta eller slette vedkomne.

 7) Utarbeidelse av handlingsplan.

 • Styret jobber videre med utarbeidelse av handlingsplan for 2016/2017.

8) Budsjettforslag.

 • Kasserer kan først presentere et fullstendig budsjettforslag for kommende periode når han får innsyn og tilgang til forbundets konto.

9) Innkomne saker.

 • Det skal informeres til Pernille Ianev og Anja Glein, selv om denne utdannelsen lenger holdes i Norge, om at det er nye regler i forhold utdannelse og medlemskap i NFKH. Forbundet ber Anja og Pernille om å informere tidligere studenter om at hvis de ønsker medlemskap i NFKH må dette gjøres innen 31.12.2016.

 10) Saker til styremøter videre.

 • Intervju, magasinet Medium.

På vegne av

styret NFKH

Siren B. Blix/sekretær.

Arkivet blir oppdatert forløpende

Referat fra 2017 er dessverre utilgjenglig på nåværende tidspunkt.

Kontakt Styret for spørsmål.

post@hypnoseforbundet.no

Årsmøte protokol

Arkiv – Årsprotokol

 • ønsker du å se protokoller fra tidligere styreperioder enn 2010 – send oss en mail.

Årsmøte for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose


Sted: Unity, Møllergt 23 Tid: Torsdag 27 mai 2010 Tilstede 11 stemmeberettige – 10 fullmakter 01/10 Godkjenning av sakslisten Godkjent 02/10

Valg av ordstyrer
Ordstyrer: Tanvir Ul-Hassan Godkjent 03/10

Valg av referent
Referent: Helle D Broughton Godkjent 04/10

Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
Reidun Berntsen & Knut Arne Hansehaug Godkjent 05/10

Godkjenning av årsberetning inkludert årsberetning fra FER og VSU
Godkjent 06/10

Godkjenning av det reviderte regnskapet
Godkjent 07/10

Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode
Godkjent

 1.  Ferdigstille de etiske retningslinjene.
 2. Tema og konferansekomiteen. En arbeidskomite arbeider videre med faglige aktiviteter.
 3. Kvalitets sikring av styret.
 4. Arbeide med å få representanter fra NFKH inn i SABOG(sammenslutningav Alternativ Behandlere)
 5. Opprette en hjemmeside komite.
 6. Noen bør ta ansvaret for en utadrettet aktivitet for å markedsføre forbundet.
 7. Veiledning av medlemmene. Gjennomgang av praksis.
 8.  Aktiv hjemmeside
 9. Nyhetsbrev 1 gang per kvartal
 10. Hva skjer med moms?
 11. Paragrafen, legalisering, autorisering
 12. flytte 20 000 fra post 5330 til 6860 08/10

 

Behandling av innkommende saker

 1. Gjennomgang av vedtektene. Sak fra Reidun Berntsen. Vedtektene ligger vedlagt. Hun ønsker en oppdatering på de vedtektsendringene som ble godkjent på årsmøtet i 2008, og forandre det inne på hjemmesiden til NFKH.
 2. Ønske om medlemsmøte direkte etter årsmøtet. Sak fra Reidun Berntsen. Frafaller
 3. Årlige konferanser for medlemmene. Hvert år bør det arrangeres én til to konferanser for medlemmene. Konferansen bør ta opp faglige temaer og problemstillinger. Samtidig bør konferansen ta sikte på å styrke samarbeid, videreutdanning og sosialt fellesskap og Inspirasjon og dyktiggjøring er viktig i denne bransjen også! Konferansene bør legges til hoteller, gjestehus osv. på ulike steder i landet. Helst på steder med fin natur og rimelige priser. Saken er fra Odd Gynnild Godkjent
 4. Godkjenning av ETISKE RETNINGSLINJER. Sak fra Stein Knutsen Godkjent
 5. Definisjon av ordinært medlemskap i NFKH Innspill til dette fra det nye styret 09/10
 6. Forslag til kontingent for kommende periode Kr 1000.- m/forsikring. Godkjent 10/10
 7. Valg av: Styret Tellekorps: Ole Hoff og Grete Rosengren Helle D Broughton stiller seg som kandidat til Nest leder Leder: Stein Knutsen, nestleder: Helle D Broughton 20 – 1 stemmer sekretær: Knut Arne Hansehaug kasserer: vacant styremedlem: Ole Hoff og Siren B Blix Revisor: Eva Reisvold 1, vara: Eirik J Alexanderesen 0 -21 stemmer 2. vara: Tove Gustavson 3. vara: Tanvir Ul-Hassan -Godkjent
Valg av faglig etisk råd Henry Leander Anderson Godkjent Valg av Veiledersertifiseringsutvalget Remi Marents, Ronny Hansen og Anja Glein Styret ønsker en sammenkjøring av noe felles til samfunnet fra alle disse parte Godkjent Valgkomite består av: Reidun Berntsen Ole Hoff Godkjent Meglerutvalget består av: Reidun Berntsen Hanne Fjelstad Godkjent Forslag til Styret. De som skal stemme må personlig møte opp. Fullmakter avskaffes.
Oslo 31 mai 2010 – Leder Stein Knutsen – Reidun Berntsen Knut Arne Hansehaug

Protokoll fra årsmøte 2 april 2011


Norsk Forbund for Klinisk Hypnose

01-11 Godkjenning av sakslisten
Godkjent

02-11 Valg av ordstyrer
Ordstyrer: Stein Knudsen

03-11 Valg av referent
Referent: Knut Arne Hansehaug

04-11 Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll
Ole Hoff og Lisbeth Mikalsen.

05-11 Godkjenning av årsberetning også fra FER og VSU
Godkjent

06-11 Godkjenning av det reviderte regnskapet
Ikke godkjent. Når regnskap er godkjent av revisor vil det bli lagt ut på forbundets webside.

07-11 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode
Det nye styret vil fortsette med de samme prioriteringene som nåværende styre har hatt. Markedsføring av forbundet opp mot hypnosedagen 4 januar 2012. – Godkjent

08-11 Behandling av innkomne saker
Stein Knutsen og Ule Hoff hadde levert forslag til vedtektsendringer.
Her er de nye forandringene i vedtektene:

 • § 3 sløyfes i sin helhet.
 • § 4. a Styret godkjenner utdanninger i forbindelse med søknader som kommer inn til styret. Utdanninger som godkjennes av styret legges ut på NFKH`s websider under fanen “Godkjennte utdanninger”. (Forandringen trer i kraft fra 01.08.2011. Styret tar kontakt med utdanningsinstitusjonene for å drøfte vedtaksendringene.)
 • § 7 Tilføyes Leder skal tilrettelegge for kontinuitetet i nytt styre.
 • § 8 ÅRSMØTET Årsmøtet er Norsk Forbund for Klinisk Hypnoses øverste myndighet. Samtlige medlemmer, som har betalt medleskontigenten, har adgang til årsmøtet. Medlemmer som er forhindret fra å delta, kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til årsmøtet, oversender disse til styret senest 10 uker før årsmøtet.
  • Nytt: Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum tre (3) måneders varsel. Saksdokumenter utsendes senest tre (3) uker før. 10. Valg av: • Styret • Revisor • Faglig etisk råd • Valgkomité • Meglerutvalg
Protokoll fra årsmøte for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose Unity, Møllergt 23, Lørdag 2. april 2011.
Tilstede: 6 stemmeberettige
§ 11 SERTIFISERING AV VEILEDERE. a) Mandat Styret foretar sertifisering av hypnoterapeutveiledere for NFKH i henhold til ”Kriterier for å bli serti sert veileder for NFKH”. Medlemmer i styret er inhabil ved behandling av egen søknad. b) Saksbehandling Styret behandler søknader om å bli serti sert hypnoterapeutveileder to (2) ganger pr. år – i slutten av mars, og i slutten av september. Søknadspapirer fåes ved henvendelse til NFKHs styre. Søknadsfristen er hhv. 15. mars og 15. september. De som søker om sertifisering som hypnoterapeutveileder, betaler et gebyr før innsending og behandling av søknaden. Gebyret går til dekning av administrasjonsutgifter. Overskytende midler avsettes til tiltak som kan iverksettes i forbindelse med oppfølging/videreutvikling av NFKHs sertifiserte veiledere.
Saksbehandling av søknad om sertifisering forløper slik: • Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes styret sammen med kvittering for innbetalt gebyr. • Ufullstendig søknad returneres. •• NFKHs styre utsteder serti kat til serti sert hypnoterapeutveileder, eventuelt formidler skriftlig begrunnelse for avslag på søknad. • NFKH holder oversikt over serti serte hypnoterapeutveiledere. • NFKHs styre sørger for at oversikten gjøres tilgjengelig for alle som etterspør den. § 14: ENDRINGER I VEDTEKTER, REGLER OG KRITERIER Vedtekter for Norsk Forbund for Klinisk Hypnose(NFKH) og vedtektene for Faglig etisk råd (FER), samt Etiske prinsipper for hypnoterapeuter tilsluttet NFKH og Kriterier for å bli serti sert hypnoterapeutveileder kan bare endres av årsmøtet, og da med minst 2/3 ertall av de frammøtte stemmeberettigede for å bli endelig vedtatt.09-11 Kontigent
Kontingenten blir Kr 1000.- , inkludert forsikring.10-11 Valg av styre:
Styreleder: Stein Knutsen, (ikke på valg) Nestleder: Helle D Broughton (ikke på valg) Sekretær: Jannike Kristiansen (nyvalg) Kasserer: Karin Paulsen (nyvalg) Styremedlem: Siren B Blix (ikke på valg) Revisor: Eva Reisvold (ikke på valg) 1, vara: Eirik J Alexanderesen (ikke på valg) 2. vara: Tove Gustavson (ikke på valg) 3. vara: Tanvir Ul-Hassan (ikke på valg) Faglig etisk råd – Henry Leander Andersen, Lisbeth Mikalsen, Knut Arne Hansehaug. Valgkomite – Reidun Berntsen, Hanne Fjeldstad. Meglerutvalg Stein Knudsen, Knut Arne Hansehaug
Oslo 2. april 2011
Leder Stein Knutsen – Ole U Hoff – Lisbeth Mikalsen

Protokoll fra årsmøte 2. juni 2012


Tilstede: Stein Knutsen, Siren Beathe Blix, Reidun Berntsen, Hanne Fjellstad, Knut Arne Hanehaug, Lisbeth Mikalsen, Marit Korshamn, Kenneth Blærum.

01-/10. Velkommen og godkjenning av saksliste.
Stein Knuten ønsket velkommen.

02/10 Valg av ordstyrer.
Ordstyrer: Stein Knutsen.

03/10 Valg av referent.
Referent: Siren Beathe Blix.

04/10 Valg av to medlemmer til undertegnelse av protokoll.
Kenneth Bjærum og Marit Korshamn.

05/10 Godkjenning av årsberetning også fra FER og Meglerutvalget.
Godkjent.

06/10 Regnskap.

 • Styret informerte ang tilstand i regnskapet. Pga rot i regnskapet i 2010 og ufullført regnskap i 2011 har regnskapet ikke kunne blitt godkjent av revisor. Derfor var det ikke et ferdig revidert regnskap og legge fram på årsmøte. Regnskapet må bli rettet opp så fort det kan la seg gjøre.
 • Det nye styret blir informert om dette og vil sørge for at regnskapet blir rettet opp, slik at det blir godkjent av revisor. Det nye styret får må da ta seg av regnskapet for 2010, 2011 og 2012.

07/10 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode.

 • Styret vil fortsette å jobbe med og utarbeide krav til grunnutdanningen i hypnoterapi.
 • Fortsette å jobbe for medlemskap i Saborg.
 • Vurdere forskjellige løsninger for å få til faglige og sosiale samlinger for medlemmene.
 • Når regnskapene er på plass og blitt godkjent av revisor, kan styret legge fram et nøyaktig budsjett. Styret vilprioritere å få ferdig regnskapene, slik at de kan bli sendt til revisor for godkjenning, så fort det lar seg gjøre.

08/10 Behandling av innkomne saker.

• Ingen innkomne saker.

09/10 Fastsettelse av kontingenten i NFKH.
Vedtatt med fem stemmer for, to stemmer mot og en blank stemme av å øke kontingenten m/ inkludert forsikring med kr. 250,-. Kontingent blir da fra 1.1.2013 blir på kr: 1,250,-.

10/10 Valg. • Etter vedtektene til NFKH § 7b, skal styret konstituere seg selv.

 • Det ble valgt fem personer som skal sitte i styret og tre varamenn til styret.
 • Styret består nå av følgende personer:
 • Stein Knutsen, Reidun Berntsen, Siren Beathe Blix, Helle Broughton og Anne Brenneng.
 • Varamenn:
 • 1. vara Mona A. Groskar.
 • 2. vara Siri Steinsrud.
 • 3. vara Bjørn A. Eilertsen.
 • FER:
 • Lisbeth Mikalsen, Henry Leander Andersen og Knut Arne Hansehaug.
 • Meglerutvalget:
 • Kenneth Bjærum, Knut Arne Hansehaug og Stein Knutsen.
 • Valgkomiteen:
 • Reidun Berntsen og Marit Korshamn.Ordet fritt

 

 • Forslag om at forbundet lager/ setter i gang/ leier inn instruktører til å holde kurs for medlemmene. Slik at medlemmene kan få rimelig kurstilbud.
 • Forslag om at styret sjekker ut med medlemmene, interessen for at årsmøte blir lagt til et rimelig sted med overnatting og underholdning/faglig innslag.
 • At medlemmer av styret ikke får utbetalt styrehonorar (kr 4000,- pr. prs.) før perioden for deres styreperiode er over/ fullført.

 

Oslo 2. juni 2012 – Kenneth Bjærum – Marit Korshamn

  Innkalling til årsmøte i NFKH 2013.     Tid: Lørdag. 25 – 5 – 2013 kl. 11.00. Sted: Unity Møllergt 23 Oslo

AGENDA:

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Styrets årsmelding.
 6. Fremlegging av regnskap.
 7. Budsjett.
 8. Behandling av innkomne saker.
 9. Valg

Innkomne agendaer:

 • Agenda 1: Forslag om at medlemskontingenten deles i to:

Medlemmene kan selv velge om de vil ha medlemskap med eller uten forsikring.

 • Agenda 2: Forandre §7 b) Sammensetning og beslutningsmyndighet: Styret består av fem (5) medlemmer og (3) varamedlemmer. Alle må være utdannede hypnoterapeuter. Styret velges av årsmøtet for to (2) år om gangen.  For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst fire (4) er tilstede. Forslag:  At det isteden for heller velges til de forskjellige verv på årsmøtet.

 

 • Agenda 3: Styremedlemmene skriver under på at det forplikter seg til å sitte ut styreperioden hvis de skal motta styrehonorar. Blir dette utbetalt og personen trekker seg fra sitt verv betales eventuelt styrehonorar tilbake til NFKH.

 

 • Agenda 4: Åpen post. Velkommen!     

  Alle medlemmer er velkommen til et kurs med: Henry Leander Andersen etter årsmøtet er avsluttet.

 • ( Enstemmig vedtatt at kurset går som planlagt, uansett hvor mange medlemmer som kommer på årsmøte/kurset.
 • Enstemmig vedtatt at NFKH dekker hele honoraret til kurset for medlemmene. ) Sitat fra styremøtet 17-4-2013.

Kurset vil vare ca. 4 timer. Kommer med mer informasjon senere.   Håper å se deg! Ps: Gi beskjed om du kommer. Dette på grunn av størrelse på lokalet som vi skal leie.   MVH: Styret i NFKH

Protokoll fra årsmøte 2014 i Norsk Forbund for Klinisk Hypnose


Møtet ble avholdt lørdag 13. september 2014. Leder, Stein Knudsen åpnet møtet.

 1. Valg av ordstyrer:
  Marit Korshamn ble valgt.
 2. Godkjenning av innkallingen:
  Ble godkjent.
 3. Valg av referent:
  Knut Arne Hansehaug ble valgt.
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:
  Erik J Alexandresen og Kenneth Bjærum ble enstemmig valgt.
 5. Styrets årsmelding:
  Stein Knudsen leste opp årsmeldingen, som ble godkjent.
 6. Regnskap:
  Kasserer: Reidun Berntsen la frem regnskapet for 2013, som ble godkjent.
 7. Budsjett:
  Nytt budsjett vil komme for 2015.
 8. Valg:
  Det nye styret ble: Henry Leander Andersen, Erik J Alexandersen, Valgt for 2 år Reidun Berntsen, Marit Korshamn Valgt for 2 år Rainer Helmuth Nauman. 1 Vara: Knut Arne Hansehaug. 2. Vara. Helle D Broughton.. Fagetisk råd: Henry Leander Andersen, Siren Beathe Blix Lisbeth Mikalsen. Meglerutvalget: Kenneth Bjærum, Knut Arne Hansehaug Stein Arild Knudsen. Valgkomite: Reidun Berntsen Stein Arild Knudsen.
 9. Eventuelt: Det var ingen saker under eventuelt. 17.september 2014. Knut Arne Hansehaug
Godkjent:  Kenneth Bjærum – Erik J Alexandersen

Protokoll fra årsmøte 10. oktober 2015.


01/10. Velkommen og godkjenning av saksliste.
Helle Broughton ønsket velkommen.

02/10. Valg av ordstyrer.
Ordstyrer: Helle Broughton.
03/10. Valg av referent.
Referent: Siren B. Blix.
04/10. Valg av to medlemmer til underskrivelse av protokoll.
Kirsten Topp (kirsten@topphypnoterapi.no) og Rainer Naumann(rainer.naumann@gmx-net).

05/10. Godkjenning av årsberetning inkludert årsberetning fra FER.
Ikke godkjent. Videreføres til ekstraordinært årsmøte.

06/10. Godkjenning av revidert regnskap.
Ikke godkjent. Videreføres til ekstraordinært årsmøte.

07/10. Godkjenning av handlingsplan og budsjett.
Ikke godkjent. Videreføres til ekstraordinært årsmøte.

08/10. Behandling av innkomne saker.

 • Styrehonorar. Styrehonoraret til de fem styremedlemmene (ikke varamedlemmer) skal økes fra kr. 4000,- til kr. 6000,- pr. år. Styrehonoraret utbetales på slutten av en periode og før årsmøte holdes. Enstemmig vedtatt.
 • Årsmøte. Årsmøte skal avholdes innen 31. mai hvert år. Enstemmig vedtatt.
 • Kontingent. Økning av kontingent fra kr. 1250,- til 1450,-, forsikring inkludert. Enstemmigvedtatt.
 • Kontingent. Styremedlemmene i NFKH (ikke varamedlemmene) betaler ikke kontingent tilNFKH i sin styreperiode. De skal kun betale forsikring i fenne perioden. Enstemmig vedtatt.
 • Kontingent for studentmedlemskap kr.450,-, ikke forsikring. Enstemmig vedtatt.
 • Studentmedlemmene i NFKH skal ha en egen NFKH logo. Enstemmig vedtatt.
 • Logo. Nåværende logo til NFKH skal fornyes i forhold til oppløsning. Den vil fortsatt bli seende lik ut slik som den er pr. dags dato. Enstemmig vedtatt.
 • Kurs og grunnutdanning. Nå som NFKH er blitt en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet blir det i den forbindelse satt nye krav til utdanning innen hypnoterapi. Dette trer i kraft fra 01.01.2016. Kurstilbydere og utdanningsinstitusjoner må søke om ny godkjenning fra NFKH, dersom de har eller har hatt en tidligere godkjenning på kurs eller utdanning. Kurstilbydere blir informert om dette via post sendt rekommandert. Enstemmig vedtatt.
 • SABORG. Medlemskap i SABORG blir satt på vent til en senere avklaring om medlemskap. Dette på grunn av at NFKH selv er blitt godkjent som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. Enstemmig vedtatt.
 • Brosjyrer. NFKH skal bruke midler på brosjyrer som skal tjene forbundet og medlemmene i NFKH. Styret velge selv hvordan dette gjennomføres. Enstemmig vedtatt.

09/10. Fastsetting av årets kontingent for medlemmer inklusive forsikring, og for studentmedlemmer.

10/10. Valg.

 • Etter vedtektene til NFKH § 7b, skal styret konstituere seg selv.
 • Valg. Leder: Henry Leander Andersen. Gjenvalgt for to nye år. Enstemmig vedtatt.
 • Valg: Styre: Reidun Berntsen. Gjenvalgt for to nye år. Enstemmig vedtatt.
 • Valg: Styre: Rainer Naumann. Gjenvalgt for to nye år. Enstemmig vedtatt.
 • Til orientering: Styre: Helle Broughton og Siren B. Blix ikke på valg. Igjen et år til av valgtperiode.
 • Valg: Varamedlemmer:1. vara: Linda Viktor Thorsen. Enstemmig vedtatt.
 • Valg: Varamedlemmer: 2. vara: Marit Korshamn.
 • Valg: Varamedlemmer: 3. vara Lisbeth Mikalsen. Enstemmig vedtatt.
 • Valg: FER: Ikke på valg. Sittende ett år til av valgt periode.
 • Valg: MU: Utsettes til ekstraordinært årsmøte. Enstemmig vedtatt.
Kirsten Topp – Rainer Naumann

Referat fra NFKH styremøte 17.01.2016.

Til stede: leder Henry Leander Andersen, nestleder Helle D. Broughton, kasserer og webansvarlig Reidun V. Berntsen, styremedlem Rainer Naumann og sekretær Siren B. Blix.

Møtet ble holdt på Egon v/Oslo S. Tid: 16.00-20.00.

Saker:

1) Gjennomgang og ferdigstilling av brev til NLH leder John Hetlelid. Henry sender svarbrev m/vedlegg til John Hetlelid den 18.01.2016.

2) Godkjenning av sammendrag og sluttført protokoll fra årsmøte 10.10.2015 og ekstraordinært årsmøte 03.12.2015. Reidun sørger for at forandringene i vedtektene til NFKH, reguleres som vedtatt på årsmøtet.

Se protokoll tilhørende 2015 angående foreslåtte forandringer, som ble enstemmig vedtatt.

3) Diplom. Henry går videre og undersøker med Trym ferdigstilling av Diplom/NFKH godkjenning.

Henry skal bestille Gullseil(fra Kina) som skal settes på medlemmenes Diplom/godkjenning. Beløp ca 230 US dollar. Henry sender informasjon ang betaling for gullseilene til Reidun. Reidun  sørger for at dette blir betalt omgående.

4)Oppsett av budsjett. Styremedlemmene skal nå begynne å tenke på hva som kan være nyttig og fornuftig å få med i budsjettforslag for denne kommende perioden 2016/2017.

5) Annonse Hjemmet. NFKH annonsen er satt på vent. Dette fordi den skal samkjøres i samme utgave av Hjemmet hvor det er en reportasje med Henry. Henry har løpende kontakt med Hjemmet.

6) Reklamefilm? Helle skal nå 2-3 måneder fremover jobbe for å få til innspilling av en reklamefilm, som NFKH kan bruke på forbundets web side. Det er også et ønske fra styret om at den legges ut på Youtube.

7)Web siden NFKH. ActiveWeb holder nå med å fornye forbundets web side. Reidun tar kontakt med Nils Otto, for å undersøke når det er mulig for styret å se et forslag av web siden, som skal være ferdig innen 01.03.2016.

8) Rutiner, registrering i Brreg. Reidun mente at rutinene i forhold til registrering i Brreg. funger bra nå.

 9) Vedrørende straffeloven § 364 som er fjernet. Informasjon til medlemmene ang.  dette. Henry sender til  Reidun det Reidun skal legge ut på forbundssidene, Facebook og eventuelt e- mail til medlemmene.

10) Godkjente utdannelser av NFKH på web siden.  Det ble bestemt at fanen ”Utdannelser” på forbundets web side skal fortsatt stå på hovedsiden. Henry leverer til Reidun det som skal legges inn i forhold til utdannelsen til Norsk Institutt for Hypnoterapi og klinisk Hypnose, NIH. Reidun sørger for at det blir lagt inn.

11) Nye medlemmer. Rutinene som følges i forhold til nye medlemmer.

 12) Rutiner godkjente nye medlemmer

 • Når en søknad er godkjent, sender Reidun ut en faktura til nytt medlem. Reidun kontrollerer at den blir betalt.
 • Informasjonsbrev til nytt medlem.

13) Purrerutiner formanglende betaling av kontingent.

 • Normal sats purregebyr blir lagt til ved 1. purring. Reidun sørger for dette.
 • gangs purring sendes rekommandert og skal inneholde opplysning om at deres medlemskap i NFKH opphører dersom de ikke betaler innen fristen. Det bør da samtidig opplyses om, at medlemmer som på dette tidspunkt ikke har en utdannelse som er godkjent i forhold til de siste utdannelseskrav som gjelder for medlemskap i NFKH, vil miste retten til nytt medlemskap.
 • Et hvert opphør av medlemskap pga manglende kontingent, skal kunne dokumenteres av NFKH.

14) Veiledere. Denne saken utsettes til et senere tidspunkt. Senest innen mai 2016.

15) SABORG seminar 11.02.2016. En mulighet for oss holder oss oppdatert og om mulig kan komme med innspill i forhold til utviklingen og fremtidsvisjoner innen alternativ behandling. Siren velger å delta på dette møte.

16) Ekskludering av medlemmer. Medlemmer som bryter forbundets vedtekter eller etiske retningslinjer skal ekskluderes som medlem i NFKH. Styremedlemmene undersøker et bestemt medlem i forhold til dette.

17)Ny søknad til Helsedirektoratet? Nå som § 364 er fjernet åpner det opp for flere muligheter. Det ble enstemmig vedtatt at NFKH skal søke Helsedirektoratet om godkjenning av titlene og terapiformer for NFHH som hypnose, klinisk hypnose, hypnoterapi og hypnoseterapeut . Hypnoterapeut er som kjent allerede godkjent. Reidun finner frem tidligere søknad som NFKH har sendt til Helsedirektoratet. Denne brukes som mal for nye søknader til Helsedirektoratet.

18) Etiske retningslinjer.  Faglig Etisk Råd, FER skal se nærmere på forbundets etiske retningslinjer om de trenger en revidering.  FER består av Lisbeth L. Mikalsen, Henry Leander Andersen og Siren B. Blix. Siren B. Blix tar avsvar for å sette i gang dette.

19) Innkomne saker.

 • Helle har, som avtalt tidligere med styret, tatt kontakt med magasinet Medium(se referat fra styremøte 03.12.2015). Medium stilte seg positive, og ønsket å lage en reportasje rundt dette. Helle videreformidler svar/ e-mail fra Medium så fort som mulig til Henry. Henry tar kontakt med Medium.
 • NFKH Veiledere. Alle styremedlemmene tenker litt omkring utarbeidelse av NFKH veiledere. Dette jobbes videre med på et styremøte før årsmøte i 2016.
 • Foreslått tidspunkt for årsmøte er lørdag 4.juni 2016. Alle i styret, innen neste styremøte, sjekker ut om denne datoen kan passe.
 • Foreslått date for neste styremøte på Skype er 14.februar. Siren har ikke mulighet denne datoen, men hvis ikke er annen dato kan passe for samtlige, så beholdes denne dato.Nytt forslag: Kan alle styremedlemmene sjekke ut om datoen 2.februar(kveld) kan passe for styremøte over Skype?

 

Kristiansand 20.01.2016. På vegne av styret NFKH
Sekretær Siren B. Blix

 

Referat fra styremøte NFKH 12.03.2016.

Til stede: Henry Leander Andersen, Rainer Naumann, Reidun Berntsen og Siren B. Blix.

Helle D. Broughton var tilgjengelig på telefon ved avstemming av enkelte saker.

Styremøtet ble holdt i kontorlokalene til Sandefjord Hypnoseterapi.

Møtetid klokka 14.00- 21.15.

Laserprinter.

Det ble handlet inn laserprinter til forbundet. Denne ble brukt til å skrive ut medlemsbevisene

Årsmøte.

Det er ikke kommet inn saker eller vist annen interesse fra medlemmene i forhold til årsmøte, som skal holdes på Unity i Oslo den 23.april. På grunn av dette ble det bestemt at det ikke legges opp til noen ekstra innslag i år. Henry har påtatt seg oppgaven for å undersøke hva som kan være et aktuelt innslag på årsmøte til neste år 2017. Dette skal være på plass i god tid før innkallingen til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest tre(3) måneder før årsmøte. Årsmøte skal holdes innen mai hvert år.

Helle booker rom på Unity for den 23.april, og må da sørge for at det blir oppgitt riktig fakturaadresse til Einar(Unity). Fakturaadresse sjekkes ut på forhånd med Reidun/ Rainer.

Siren skriver saksdokumentene, som Reidun sender ut digitalt senest tre uker før årsmøtet.

Web side.

Det ble enstemmig vedtatt at Helle overtar ansvaret som forbundets web master. Reidun som har hatt web ansvaret opplever det vanskelig å samarbeide med ActiveWeb og ting bli ikke levert slik som det i utgangspunktet var forespeilet.

Medlemssøknader.

Det har kun vært en medlemssøknad til NFKH i denne perioden fra forrige styremøte. Tidligere medlem Kathrin Stavene ønsket medlemskap i forbundet. Pga kommunikasjonsvikt innad i styret er det blitt gitt feil opplysninger i svar fra NFKH til Kathrin Stavene. Dette har likevel ubetydelige konsekvenser for begge parter i denne saken.

Heretter skal alle som søker medlemskap hos NFKH(så sant det ikke har forelagt en feil fra forbundets side), uansett tidligere medlemmer eller nye søkere, fremlegge gyldig kursbevis eller utdanningsbevis. Så lenge det ikke foreligger noen liste av godkjente hypnoterapeuter fra utdanningsaktørene, må denne prosedyren i forhold til søknader overholdes.

Der er vedtatt at tidligere medlemmer av NFKH, skal ved ny tegning av medlemskap tildeles et nytt medlemsnummer. Det gamle medlemsnummeret faller bort.

Pga stor arbeidsmengde var Reidun usikker på om hun hadde sendt ut faktura og velkomstbrev til Kathrin Stavene.

Kontoutskrift.

Ut i fra kontoutskriftene så var 39 medlemmer som hadde innbetalt kontingent hittil i år.

 

Medium.

Henry ba om innspill i forhold hva som var viktig å få med i det intervjuet hvor han skal representere forbundet i Medium.

Forslag:

Klinisk Hypnose og Hypnoterapi er en for så vidt ny terapiform i Norge. NFKH ble registrert i Brønnøysund i 2006, og forbundet har siden den gang jobbet aktivt for å få hypnoterapi og klinisk hypnose godkjent som terapiform av helsemyndighetene. Etter ni års arbeid har vi endelig lykkes.

Du kan kanskje si litt om at forbundet har jobbet aktivt i forhold til § 364. Få den fjernet eller erstattet med en tekst som er oppdatert i forhold til den kunnskapen vi har i dag. NFKH har sendt flere brev til helsemyndighetene for å gi riktig informasjon i forhold til hvordan hypnoterapi og klinisk hypnose fungerer mm. Helsemyndighetene har måtte forholde seg til straffelovens § 364, en lov som var fra 1902. Den gang var det begrenset kunnskap om hva hypnose egentlig var og hvordan det kunne brukes. I dag sitter vi med gode kunnskaper om hva hypnose er og hvordan det kan brukes. Pga mye misforståelse innfor dette feltet, så har det vært et nødvendig arbeid NFKH har lagt ned i forhold til dette.

I 2005 ble § 364 trukket tilbake og ikke videreført, men ikke fjernet eller erstattet med en ny lov. Pga omlegging av politiets datasystem, så har det tatt tid i for å komme med noe endelig i forhold til § 364. I oktober i 2015 ble denne loven strøket (og ikke erstattet med ny).

I juli 2015 ble Norsk Forbund for Klinisk Hypnose godkjent som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. Dette medfører en del forandringer i forhold til det som har vært tidligere i NFKH. Det blir nå stilt strengere krav for å bli hypnoterapeut som NFKH godkjenner. Tidligere ble grunnutdanninger i hypnoterapi under et halvt år godkjent. Dette er det slutt på nå. For å ha en godkjent grunnutdanning av NFKH, så må grunnutdanningen minst gå over to år. Informasjon om kravene kan sees av alle på NFKH sin nettside. Krav til utdanning er med på å få opp kvalitet og trygge behandlingen for både brukere og utøvere på en best mulig måte.

Godkjenning åpnet opp for at hypnoterapeuter kan registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling som hypnoterapeuter. Dette medfører at hypnoterapeuter endelig kan få registrere seg som hypnoterapeuter og samtidig få momsfritak. For å kunne registrere seg som hypnoterapeut i Brreg. må en hypnoterapeut være medlem av NFKH.

Brev til tidligere medlemmer.

Siren forfatter forslag til brev til tidligere medlemmer som Reidun sender ut. Innhold i brevet: Info om at NFKH er blitt en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet, registrering i alternativregisteret i Brønnøysundregisteret og momsfritak. Opplyse om nye regler for medlemskap i forbundet som blir gjeldende etter 2017.

Annonse i Hjemmet.

Henry forfatter et brev til Hjemmet ang annonsen. Ber om mer info ang Helsebladet til hjemmet. Spør om muligheten for et bedre tilbud siden ikke vi kunne få det vi først var blitt forespeilet.

Budsjettforslag.

Utsettes.

Retningslinjer/kjøreregler i styret.

Siren lager forslag.

 

 

 

 

Omorganisering av oppgaver i styret.

Helle overtar webansvar for Reidun. Se notat tidligere i dette referat.

Rainer overtar kassereroppgaven for Reidun.

Reidun fortsetter med sine resterende oppgaver i første omgang frem til årsmøte. I tillegg har hun sagt ja til å jobbe med utarbeiding av diplom til veiledere og brosjyre for forbundet osv.

Styrehonorar.

Dato for utbetaling av styrehonorar er satt til den 31.03.2016.

Regnskap, kontantkasse.

Reidun opplyste om at det var slutt på bruk av kontantkasse. Det var pga dette beløpet på kr.4779,-  var tatt ut 04.12.2015. Gjennomgang av regnskap utsettes til bilagene er blitt levert tilbake fra revisor.

Regnskapsfører – revisor.

Siren har vært i kontakt med Brønnøysundregisteret og skatteetaten og sjekker ut hva NFKH skal sende inn av regnskapspapirer. NFKH skal ikke sende inn noe i regnskap hverken til Brønnøysundregisteret eller til skatteetaten. Det er heller aldri blitt sendt inn noen oppgaver i forhold til dette fa NFKH. Både Brønnøysundregisteret og skatteetaten opplyste av NFKH ikke er pålagt å bruke hverken regnskapsfører eller revisor. Regnskapet som forbundet fører er kun for intern bruk.

På grunn av disse nye opplysningene ble det bestemt at forbundet ikke lenger skal benytte regnskapsfører eller revisor. Regnskapsfører har ikke ført noe regnskap for 2016.

Godtgjørelse til regnskapsfører.

Reidun foreslo at samtidig som styrehonorarene til styremedlemmene skulle utbetales den 31.03.2016, så skulle det også godtgjørelse til regnskapsfører utbetales. Henry, Rainer og Siren var uenige i dette og mente regnskapsfører hadde fått for den jobbe som skulle vært gjort før neste årsmøte. Det ble foreløpig ikke avtalt eller godkjent noen utbetaling til regnskapsfører. Det er bestemt at forbundet ikke lenger skal benytte regnskapsfører og revisor.  Reidun var enig i at pga av at samarbeidet med regnskapsfører og revisor ikke videreføres, så blir det ingen utbetaling til revisor. Ingen utbetalig til revisor – enstemmig vedtatt. Utbetaling til regnskapsfører – uenighet. Styre skal forholde seg til de vedtak som er fatter på styremøter eller årsmøte. Og derfor hentes det opplysninger fra referat fra styremøte 03.12.2015, vedtak ang godtgjørelse til regnskapsfører og revisor pkt.10. Referater er tidligere godkjent av alle styremedlemmene.

Refererer herved ordrett fra pkt.10 i referat fra 03.12.2015:

Fra og med mai 2016 skal det tilbys et honorar til regnskapsfører og revisor på à kr. 3000,-.

I tillegg får regnskapsfører Marianne Berntsen utbetalt kr. 4.500,- for regnskapsføring som hun har gjort for NFKH i perioden 2012-2015.

Styret må forholde seg til det som står i referatene og vedtektene, og det bes at alle ser på denne saken i lys av dette.

 

Mvh

På vegne av styret/

Siren Blix

 

 

 

        Referat fra styremøte NFKH 12.03.2016.

Til stede: Henry Leander Andersen, Rainer Naumann, Reidun Berntsen og Siren B. Blix.

Helle D. Broughton var tilgjengelig på telefon ved avstemming av enkelte saker.

Styremøtet ble holdt i kontorlokalene til Sandefjord Hypnoseterapi.

Møtetid klokke 14.00- 21.15.

Laserprinter.

Det ble handlet inn laserprinter til forbundet. Denne ble brukt til å skrive ut medlemsbevisene

Årsmøte.

Det er ikke kommet inn saker eller vist annen interesse fra medlemmene i forhold til årsmøte, som skal holdes på Unity i Oslo den 23.april. På grunn av dette ble det bestemt at det ikke legges opp til noen ekstra innslag i år. Henry har påtatt seg oppgaven for å undersøke hva som kan være et aktuelt innslag på årsmøte til neste år 2017. Dette skal være på plass i god tid før innkallingen til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest tre(3) måneder før årsmøte. Årsmøte skal holdes innen mai hvert år.

Helle booker rom på Unity for den 23.april, og må da sørge for at det blir oppgitt riktig fakturaadresse til Einar(Unity). Fakturaadresse sjekkes ut på forhånd med Reidun/ Rainer.

Siren skriver saksdokumentene, som Reidun sender ut digitalt senest tre uker før årsmøtet.

Web side.

Det ble enstemmig vedtatt at Helle overtar ansvaret som forbundets web master. Reidin som har hatt web ansvaret opplever det vanskelig å samarbeide med ActiveWeb og ting bli ikke levert slik som det i utgangspunktet var forespeilet.

Medlemssøknader.

Det har kun vært en medlemssøknad til NFKH i denne perioden fra forrige styremøte. Tidligere medlem Kathrin Stavene ønsket medlemskap i forbundet. Pga kommunikasjonsvikt innad i styret er det blitt gitt feil opplysninger i svar fra NFKH til Kathrin Stavene. Dette har likevel ubetydelige konsekvenser for begge parter i denne saken.

Heretter skal alle som søker medlemskap hos NFKH(så sant det ikke har forelagt en feil fra forbundets side), uansett tidligere medlemmer eller nye søkere, fremlegge gyldig kursbevis eller utdanningsbevis. Så lenge det ikke foreligger noen liste av godkjente hypnoterapeuter fra utdanningsaktørene, må denne prosedyren i forhold til søknader overholdes.

Der er vedtatt at tidligere medlemmer av NFKH, skal ved ny tegning av medlemskap tildeles et nytt medlemsnummer. Det gamle medlemsnummeret faller bort.

Pga stor arbeidsmengde var Reidun usikker på om hun hadde sendt ut faktura og velkomstbrev til Kathrin Stavene.

Kontoutskrift.

Ut i fra kontoutskriftene så var 39 medlemmer som hadde innbetalt kontingent hittil i år.

Medium.

Henry ba om innspill i forhold hva som var viktig å få med i det intervjuet hvor han skal representere forbundet i Medium.

Forslag:

Klinisk Hypnose og Hypnoterapi er en for så vidt ny terapiform i Norge. NFKH ble registrert i Brønnøysund i 2006, og forbundet har siden den gang jobbet aktivt for å få hypnoterapi og klinisk hypnose godkjent som terapiform av helsemyndighetene. Etter ni års arbeid har vi endelig lykkes.

Du kan kanskje si litt om at forbundet har jobbet aktivt i forhold til § 364. Få den fjernet eller erstattet med en tekst som er oppdatert i forhold til den kunnskapen vi har i dag. NFKH har sendt flere brev til helsemyndighetene for å gi riktig informasjon i forhold til hvordan hypnoterapi og klinisk hypnose fungerer mm. Helsemyndighetene har måtte forholde seg til straffelovens § 364, en lov som var fra 1902. Den gang var det begrenset kunnskap om hva hypnose egentlig var og hvordan det kunne brukes. I dag sitter vi med gode kunnskaper om hva hypnose er og hvordan det kan brukes. Pga mye misforståelse innfor dette feltet, så har det vært et nødvendig arbeid NFKH har lagt ned i forhold til dette.

I 2005 ble § 364 trukket tilbake og ikke videreført, men ikke fjernet eller erstattet med en ny lov. Pga omlegging av politiets datasystem, så har det tatt tid i for å komme med noe endelig i forhold til § 364. I oktober i 2015 ble denne loven strøket (og ikke erstattet med ny).

I juli 2015 ble Norsk Forbund for Klinisk Hypnose godkjent som utøverorganisasjon av Helsedirektoratet. Dette medfører en del forandringer i forhold til det som har vært tidligere i NFKH. Det blir nå stilt strengere krav for å bli hypnoterapeut som NFKH godkjenner. Tidligere ble grunnutdanninger i hypnoterapi under et halvt år godkjent. Dette er det slutt på nå. For å ha en godkjent grunnutdanning av NFKH, så må grunnutdanningen minst gå over to år. Informasjon om kravene kan sees av alle på NFKH sin nettside. Krav til utdanning er med på å få opp kvalitet og trygge behandlingen for både brukere og utøvere på en best mulig måte.

Godkjenning åpnet opp for at hypnoterapeuter kan registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling som hypnoterapeuter. Dette medfører at hypnoterapeuter endelig kan få registrere seg som hypnoterapeuter og samtidig få momsfritak. For å kunne registrere seg som hypnoterapeut i Brreg. må en hypnoterapeut være medlem av NFKH.

Brev til tidligere medlemmer.

Siren forfatter forslag til brev til tidligere medlemmer som Reidun sender ut. Innhold i brevet: Info om at NFKH er blitt en godkjent utøverorganisasjon av Helsedirektoratet, registrering i alternativregisteret i Brønnøysundregisteret og momsfritak. Opplyse om nye regler for medlemskap i forbundet som blir gjeldende etter 2017.

Annonse i Hjemmet.

Henry forfatter et brev til Hjemmet ang annonsen. Ber om mer info ang Helsebladet til hjemmet. Spør om muligheten for et bedre tilbud siden ikke vi kunne få det vi først var blitt forespeilet.

Budsjettforslag.

Utsettes.

Retningslinjer/kjøreregler i styret.

Siren lager forslag.

 

 

 

 

Omorganisering av oppgaver i styret.

Helle overtar webansvar for Reidun. Se notat tidligere i dette referat.

Rainer overtar kassereroppgaven for Reidun.

Reidun fortsetter med sine resterende oppgaver i første omgang frem til årsmøte. I tillegg har hun sagt ja til å jobbe med utarbeiding av diplom til veiledere og brosjyre for forbundet osv.

Styrehonorar.

Dato for utbetaling av styrehonorar er satt til den 31.03.2016.

Regnskap, kontantkasse.

Reidun opplyste om at det var slutt på bruk av kontantkasse. Det var pga dette beløpet på kr.4779,-  var tatt ut 04.12.2015. Gjennomgang av regnskap utsettes til bilagene er blitt levert tilbake fra revisor.

Regnskapsfører – revisor.

Siren har vært i kontakt med Brønnøysundregisteret og skatteetaten og sjekker ut hva NFKH skal sende inn av regnskapspapirer. NFKH skal ikke sende inn noe i regnskap hverken til Brønnøysundregisteret eller til skatteetaten. Det er heller aldri blitt sendt inn noen oppgaver i forhold til dette fa NFKH. Både Brønnøysundregisteret og skatteetaten opplyste av NFKH ikke er pålagt å bruke hverken regnskapsfører eller revisor. Regnskapet som forbundet fører er kun for intern bruk.

På grunn av disse nye opplysningene ble det bestemt at forbundet ikke lenger skal benytte regnskapsfører eller revisor. Regnskapsfører har ikke ført noe regnskap for 2016.

Godtgjørelse til regnskapsfører.

Reidun foreslo at samtidig som styrehonorarene til styremedlemmene skulle utbetales den 31.03.2016, så skulle det også godtgjørelse til regnskapsfører utbetales. Henry, Rainer og Siren var uenige i dette og mente regnskapsfører hadde fått for den jobbe som skulle vært gjort før neste årsmøte. Det ble foreløpig ikke avtalt eller godkjent noen utbetaling til regnskapsfører. Det er bestemt at forbundet ikke lenger skal benytte regnskapsfører og revisor.  Reidun var enig i at pga av at samarbeidet med regnskapsfører og revisor ikke videreføres, så blir det ingen utbetaling til revisor. Ingen utbetalig til revisor – enstemmig vedtatt. Utbetaling til regnskapsfører – uenighet. Styre skal forholde seg til de vedtak som er fatter på styremøter eller årsmøte. Og derfor hentes det opplysninger fra referat fra styremøte 03.12.2015, vedtak ang godtgjørelse til regnskapsfører og revisor pkt.10. Referater er tidligere godkjent av alle styremedlemmene.

Refererer herved ordrett fra pkt.10 i referat fra 03.12.2015:

Fra og med mai 2016 skal det tilbys et honorar til regnskapsfører og revisor på à kr. 3000,-.

I tillegg får regnskapsfører Marianne Berntsen utbetalt kr. 4.500,- for regnskapsføring som hun har gjort for NFKH i perioden 2012-2015.

Styret må forholde seg til det som står i referatene og vedtektene, og det bes at alle ser på denne saken i lys av dette.’

Mvh

På vegne av styret/

Siren Blix

Protokoll fra NFKH årsmøte 22.05.2016.


01/11 Velkommen og godkjenning av saksliste.

 • Helle Broughton ønsket velkommen.
 • Saksliste godkjent.

02/11 Oppnevning av ordstyrer. • Helle Broughton. 03/11 Oppnevning av referent. • Referent: Siren Beathe Blix. 04/11 Oppnevning av to medlemmer til å underskrive protokollen. • Helle Broughton og Siren Beathe Blix. 05/11 Godkjenning av årsberetningen fra styret. Godkjent. 06/11 Godkjenning av årsberetningen fra FER. • Godkjent. 07/11 Godkjenning av regnskap. • Godkjent. 08/11 Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode. • Godkjent. 09/11 Fastsetting av kontingent(inklusive forsikring) for medlemmer og studentmedlemmer. • Kontingenten(inklusive forsikring) fortsetter som tidligere fastsatt på årsmøte 03.12.2015. Medlemmer kr. 1450,-. Studentmedlemmer kr. 450,-. Styremedlemmer(ikke varamedlemmer) betaler kun forsikring under deres styreperiode. 10/11 Valg. a) To(2) styremedlemmer som velges, for to(2) år. Ett(1) styremedlem som velges for ett(1) år. Dette på grunn av at Reidun Victoria Berntsen, som hadde ett år igjen av sitt styreverv, har trukket seg fra sitt styreverv.

 • Styremedlem: Helle Denise Broughton. Gjenvalgt for to(2) nye år. Enstemmig vedtatt.
 • Styremedlem: Siren Beathe Blix. Gjenvalgt for to(2) nye år. Enstemmig vedtatt.
 • Styremedlem: Lisbeth Mikalsen. Valgt for ett(1) år. Enstemmig vedtatt.Etter vedtektene til NFKH § 7b, skal styret konstituere seg selv.b) To(2) varamedlemmer: 1. varamedlem: Marit Korshamn. Ikke på valg. 2. varamedlem: Linda Norton Victor Thorsen. Valgt for to år. Enstemmig vedtatt.c) Faglig Etisk Råd, FER: Henry Leander Andersen Lisbeth Mikalsen Siren Beathe Blix

d) Valgkomiteen: Helle D. Broughton. Valgt for to(2) år. Enstemmig vedtatt. Marit Korshamn. Ikke på valg. e) Meglerutvalget, MU: Anne Christin Brattberg Naper. Lisbeth Mikalsen. 11/11 Innkomne saker: 1) Forandring av oppføringer i NFKH.

 • Stein Arild Knutsen står oppført som daglig leder av NFKH i Brønnøysundregisteret. Slettes.
 • Karin Paulsen står oppført som bruker av NFKH sin Konto i DNB. Slettes.
 • Reidun Viktoria Berntsen står oppført som bruker av NFKH sin konto. Slettes.2) Bankforbindelse NFKH.
 • Oppretting av ny bruker til NFKH sin konto: Rainer Naumann. Enstemmig vedtatt.
 • Oppretting av ny bruker til NFKH sin konto: Henry Leander Andersen. Enstemmig vedtatt.
 • Det opprettes ny avtale for Visa kort/bedriftskort for NFKH. Enstemmig vedtatt.
 • Det gis fullmakt til Rainer Naumann og Henry Leander Andersen og ordne med dette i banken. Enstemmigvedtatt.
 • Styres leder kan gi fullmakt i regi av NFKH. Enstemmig vedtatt.3) Informasjon om ny grunnutdanning.03.12.2015 ble en ny grunnutdanning i Hypnoterapi og Klinisk Hypnose godkjent av NFKH. Denne godkjennelsen er gitt til Henry Leander Andersen og Siren Beathe Blix. Forhold som er lagt til grunn for denne godkjennelsen er blitt gitt er: -utdanningen dekker de gjeldende krav som er lagt til grunn for NFKH sin godkjenning som godkjent utøverorganisasjon av helsedirektoratet.- teori/etikk 180 timer. -veiledning: 50 timer med NFKH-godkjent veiledere i gruppe eller individuelt eller en kombinasjon av disse. -praksis: minst 100 klienttimer under utdannelsen. Grunnutdanningen rommer et godt og bredt faglig innhold. 4) Veiledere. NFKH har pr. 22.05.2016 seks(6) godkjente veiledere. Behovet for godkjente veilerede i hypnoterapi er økende og NFKH ønsker å kunne tilby kurs til medlemmene, slik at det blir utdannet flere godkjente NFKH veiledere innen hypnoterapi og klinisk hypnose. 5) Reklame. Styret informerte om at NFKH ønsker å satse mer på reklame for forbundet deres medlemmer framover. 6) Vedtektene. Følgende forandringer i NFKH sine vedtekter ble enstemmig vedtatt på årsmøte: -§ 8ÅRSMØTEa) pkt. 10. Valg av revisor fjernes. NFKH har ikke revisorplikt og har heller ikke behov for revisor. -§ 8 ÅRSMØTE På forrige årsmøte ble det enstemmig vedtatt at årsmøte i NFKH skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Teksten i vedtektene forandres i forhold til dette og blir som følger: Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. -§ 12 SUSPENSJON/EKSKLUSJON Tillegg av § 12. Enstemmig vedtatt. Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som: d) bringer vannry over foreningen eller omtaler foreningen negativt offentlig, og som kan sette forbundet i et dårlig lys. Det være seg på sosiale medier eller andre former av media.
Sted, dato ________________________ Helle D. Broughton
Sted, dato ________________________ Siren B. Blix

Årsprotokoll fra 2017 er dessverre utilgjenglig på nåværende tidspunkt.

Kontakt Styret for spørsmål.

post@hypnoseforbundet.no

Noe du leter etter som du ikke finner her. Send oss en melding.