Om NFKH medlemsskap

En forpliktelse til å følge Forbundets etiske regler.

Utdannelse i hypnoterapi innenfor en eller flere av Forbundet`s
godkjente retningslinjer. Kravet er at utdannelsen tar minst 2 år, og som
svarer til:

 1. Teori/Etikk: 180 timer.
 2. Veiledning: 50 timer med NFKH godkjent veiledere. Gruppe, individuelt eller kombinasjon.
 3. Praksis: Minst 100 klienttimer under utdannelsen.

De enkelte elementer i utdannelses- og erfaringsforløpet skal kunne
godkjennes av styret.

Søkere, som ikke har utdannelse tilsvarende ovenstående,men allikevel er på et tilsvarende nivå, kan bli medlemmer ved dispensasjon.

Søknad om opptak skjer skriftlig med Forbundets skjema.

 • En forpliktelse til å følge Forbundets etiske retningslinjer.
 • At du er i gang med utdannelse innen hypnoterapi . og ved godkjentutdanning av forbundet.
 • Kontingenten er kr 750,- pr år ink. forsikring.

Studentmedlemmer:

 • Har ikke stemmerett på årsmøtet.
 • Kan ikke bruke forbundets logo.

Studenter bør og har mulighet til og starte undergruppe i Forbundet for å fremme sine interesser. Når gruppen har over 20 medlemmer, kan den velge en representant til styret.

Et studentmedlemskap kan høyst vare i seks år.

Etiske retningslinjer:

Som praktiserende hypnoterapeut forventes det at hypnoterapeuten engasjerer seg i etiske spørsmål. Hypnoterapeuten må akseptere at det stilles krav til ansvarlighet i forholdet til egen person og til vedkommendes hypnoterapeutiske oppgave. I tillegg har terapeuten et spesielt ansvar overfor sine klienter. Det forventes at det ytes profesjonell behandling og at det spesielle forholdet mellom terapeut og klient blir vernet på profesjonell måte.

De etiske retningslinjer tjener følgende formål:
• Å beskytte pasient/klient fra uetisk utøvelse av hypnoterapi. Dette gjelder både hypnoterapeuter som er godkjent og de som er under opplæring.

• Å stille krav til kvalitet for alle medlemmer.

• Ha klare retningslinjer for klagesaker.

1. Gyldighet

De følgende etiske retningslinjer er bindende for alle medlemmer av forbundet.

2. Den hypnoterapeutisk profesjon

Den hypnoterapeutiske profesjon er en separat vitenskapelig profesjon. Den omfatter diagnostisering og kyndig behandling med vitenskapelige og hypnoterapeutiske metoder av psykososiale og/eller psykosomatisk betingede adferdsforstyrrelser eller lidelser. Den hypnoterapeutiske profesjon er basert på interaksjon mellom en eller flere pasienter/klienter og en eller flere hypnoterapeuter. Målet er å gjøre forandringer mulig og sørge for videre utvikling.

Den hypnoterapeutiske profesjon er karakterisert ved dens forpliktelse til å nå de foran nevnte mål.

Det blir forlangt av hypnoterapeutene at de bruker sin ekspertise samtidig som klienten/pasientens verdighet, selvaktelse og klientens egen interesse er tatt hensyn til.

Hypnoterapeutene må erklære at deres profesjonelle nivå er i samsvar med den profesjonelle trening de har fått og at denne er hensiktsmessig.

3. Profesjonell kompetanse og utvikling

Det er påkrevet at hypnoterapeuter praktiserer sin profesjon på en kompetent og etisk forsvarlig måte. Det er forlangt at de skal være oppmerksomme på den forskning som foregår og den utvikling som skjer på det hypnoterapeutiske området. For å imøtekomme dette kravet anbefales det at praktiserende vedvarende utvikler sin profesjon ved veiledning og egen utvikling.

4. Fortrolighet

Hypnoterapeuter er bundet av taushetsplikt vedrørende all informasjon som er blitt kjent for dem under involvering i praksis. Det samme gjelder ved veiledning.

5. Rammer

Ved begynnelsen av all hypnoterapeutisk behandling skal terapeuten gjøre klienten/pasienten oppmerksom på deres rettigheter med vekt på følgende::

• Den hypnoterapeutiske metode som anvendes (hvis det er hensiktsmessig og formålstjenlig for den hypnoterapeutiske behandling) og betingelsene (inkl. avbestillingsbetingelser).

• Taushetsplikt.

• Omfang og omtrentlig varighet av behandlingen

• Betalingsbetingelser (honorar, refusjonsregler, betaling for tapte timer etc.)

• Prosedyre for klaging.

Klienten/pasienten skal gis mulighet til å bestemme hvorvidt de ønsker å gå inn i den hypnoterapeutiske behandling eller ikke og hvem som skal være terapeuten. Det kreves av hypnoterapeuten at denne skal opptre ansvarlig. Det hypnoterapeutiske forhold krever spesiell omtanke da det bygger på tillit og noe avhengighet. Misbruk og brudd på tilliten er definert som hypnoterapeutens forsømmelse av sitt profesjonelle ansvar i forholdet til klienten/pasienten, i forsøk på å tilfredsstille egne interesser, det være seg seksuelle, emosjonelle, sosiale eller økonomiske interesser.

Et hvert misbruk er en forseelse (krenking) av de profesjonelle hypnoterapeutiske retningslinjer. Ansvaret ligger klart hos hypnoterapeuten. Mangel på ansvarlig opptreden vedrørende tillit og avhengighet i den hypnoterapeutiske relasjon er en alvorlig feil i behandlingen.

6. Informasjon: Medlemmene skal bidra til en positiv kommunikasjon som skal være støttende for medlemmene og forbundet innad i miljøet og ut i det offentlige rom.

Dette gjelder kommunikasjon i det offentelige rom også (kommunikasjon via) sosiale media. Et medlem  som kritiserer eller setter et annet medlem eller forbundet i dårlig lys eller kommer med uttalelser slik at det bringes over medlemmer eller forbundet kan risikere å bli ekskludert som medlem av NFKH uten varsel.

Medlemsavgiften bestemmes av forbundets styre.

Som fullverdig medlem: Kr 1,450.- pr. år, dette inkluderer:

 • Oppføring på våre websider som behandler.
 • Tilgang til medlems-sidene.
 • Stemme på årsmøtene.
 • Medlemsbevis.
 • Rettigheter til å bruke logoen til forbundet.
 • Forsikring
 • Nyhetsbrev
 • Tigang til script

Studentmedlem: Kr 750,- pr år inkl. forsikring.

 • En forpliktelse til å følge Forbundets etiske retningslinjer.
 • At du er i gang med utdannelse innen hypnoterapi og ved godkjent
  utdanning.

NYTTIGE LENKER:

Norsk Forbund for Klinisk Hypnose
Styreleder

Rainer Naumann

+47

Webansvarlig

Lisbeth Mikalsen

+47